Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Często zadawane pytania

Search Form
PO WER 2014 - 2020

Zgodnie z dokumentem Roczny Plan Działania dla PO WER w województwie pomorskim na 2015 r. wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania w projekcie następujących wskaźników określonych dla Osi I PO WER, które muszą zostać uwzględnione w zapisach wniosku o dofinansowanie (pkt 3.1.1 wniosku):
a.
wskaźniki produktu:
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie;
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie;
 • Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie.”
Czy jeżeli grupą docelową będą stanowiły w 100% osoby bierne zawodowo, to mimo to trzeba wpisać i opisać również wskaźniki dotyczące osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych (podając wszędzie wartość 0)? Czy można, pomimo zapisu: „muszą zostać uwzględnione w zapisach wniosku o dofinansowanie”, pominąć je i wpisać jedynie wskaźniki produktu i rezultaty dotyczące tylko osób biernych zawodowo?

Jeżeli w projekcie są wyłącznie osoby bierne zawodowo to nie należy wpisywać innych wskaźników, tj. osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych, gdyż zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 str. 12, konieczne jest wybranie wszystkich adekwatnych do projektu wskaźników (warunek techniczny- co najmniej 1 wskaźnik).

Czy jeżeli nie jest założona w grupie docelowej określona liczba osób z niepełnosprawnościami i osób o niskich kwalifikacjach, to czy wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w pkt. 3.1.1 można wpisać procentowo a nie liczbowo?

Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej można wpisać procentowo, gdyż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 dla każdego wybranego wskaźnika rezultatu należy określić jednostkę pomiaru.

Nie ma informacji, iż wnioskodawca albo partner muszą należeć do jednostek sektora finansów publicznych natomiast w opisie kryterium premiującego już tak. Czy w związku z powyższym partnerstwo podmiotu nie będącego jednostką sektora finansów publicznych z organizacją pozarządową posiadającą doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej będzie premiowane czy też nie?

Zgodnie z Planem Działania PO WER 2014-2020 na 2015 r. kryterium premiującym jest partnerstwo jednostek sektora finansów publicznych z organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami sektora prywatnego przy czym partnerstwo z jednostkami sektora finansów publicznych jest warunkiem koniecznym do uzyskania 10 pkt. procentowych przy ocenie merytorycznej wniosku.

Czy można łączyć ze sobą typy operacji, tzn. 1 uczestnik projektu skorzystałby z kilku form wsparcia tj. szkolenia oraz stażu, ujęte w różnych typach operacji?  

Uczestnik projektu może skorzystać z różnych form wsparcia, tj. ze szkoleń i staży, przy czym zgodnie z Regulaminem Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach PO WER 2014-2020, obowiązkowa jest (typ operacji nr 1) identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, jak również kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, reszta form wsparcia jest dowolna dla beneficjenta.

Czy wynagrodzenie psychologa obecnego podczas organizowanych spotkań rekrutacyjnych kwalifikowalne będzie w ramach kosztów bezpośrednich?

Rekrutacja w ramach projektu, w szczególności wyszukiwanie i informowanie potencjalnych uczestników projektu i prowadzenie spotkań informacyjnych o projekcie oraz koszt działań promocyjno-informacyjnych (za wyjątkiem kosztu personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej przy rekrutacji, np. psychologa, o ile przedmiotowy koszt jest uzasadniony specyfiką danego projektu) stanowią koszty pośrednie. Dodatkowo trudnością byłoby przyporządkowanie do zadania związanego z rekrutacją konkretnego wskaźnika z pkt 3.1.1 wniosku. Przyporządkowanie wydatków do kosztów bezpośrednich lub pośrednich w projekcie zależy od charakteru działań przewidzianych do realizacji - działania merytoryczne finansowane są w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast działania o charakterze obsługowym w projekcie rozliczane są w kosztach pośrednich (ryczałtem), wobec powyższego wynagrodzenie psychologa w ramach zadania dotyczącego identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego lub poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej może być w kosztach bezpośrednich. Należy jednak podkreślić, że każdy wydatek związany z procesem rekrutacji wykazany w ramach kosztów bezpośrednich będzie podlegał indywidualnej ocenie podczas oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektów.

Czy szkolenie z języka obcego musi kończyć się egzaminem zewnętrznym, czy też wystarczy egzamin przeprowadzony przez instytucję szkolącą?

Jeżeli projekt przewiduje realizację szkoleń z zakresu nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, to musi kończyć się egzaminem zewnętrznym.

Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie?

O dofinansowanie realizacji projektu w konkursie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER tj. instytucje rynku pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli: - publiczne służby zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy, - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, - instytucje partnerstwa lokalnego, - instytucje dialogu społecznego na rynku pracy: 1) związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, 2) organizacje pracodawców, 3) organizacje bezrobotnych, 4) organizacje pozarządowe  – jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.   Uwaga: zgodnie z pkt. 3 podrozdziału 2.2 regulaminu konkursu, obowiązkiem wnioskodawcy jest weryfikacja kryteriów przynależności do poszczególnej grupy instytucji realizujących zadania określone w ww. ustawie.

Czy w ramach przedmiotowego konkursu trzeba zaplanować szkolenia zawodowe, które mają wypracowaną ścieżkę egzaminowania i certyfikacji zgodną z wytycznymi? A jeśli nie to czy możliwe jest szkolenie opracowane pod wymagania danych potencjalnych pracodawców?

Zgodnie z kryteriami dostępu obowiązującymi dla konkursu, każde przewidziane szkolenie z zakresu nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy musi spełnić min. jedno ze wskazanych w Regulaminie warunków. Zgodnie z dokumentami: załącznik nr 1 Regulaminu konkursu „Minimalne wymagania jakościowe wsparcia w projekcie” Rozdział 17 „Uzyskanie kwalifikacji w projekcie”, dokumentem „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” zamieszczonym na stronie internetowej IOK w zakładce Fundusze Europejskie/ EFS2014-2020 (POWER)/ Dowiedz się więcej/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami. Odnośnie realizacji szkolenia pod wymagania potencjalnych pracodawców, informuję że należy pamiętać o wszelkich wymogach konkursu związanych z organizacją szkolenia, np.: walidacja i certyfikacja,  spełnienie jednego z warunków kryterium dostępu nr 9, ewentualnej pomocy publicznej, pomocy de minimis.

Czy w projekcie, który zakłada organizację szkoleń oraz staży dla osób bezrobotnych/biernych zawodowo, kwalifikowalne będzie wynagrodzenie Specjalisty ds. rekrutacji w ramach Zadania Rekrutacja (koszty bezpośrednie)?

Przyporządkowanie wydatków do kosztów bezpośrednich lub pośrednich w projekcie zależy od charakteru działań przewidzianych do realizacji - działania merytoryczne finansowane są w ramach kosztów bezpośrednich, natomiast działania o charakterze obsługowym w projekcie rozliczane są w kosztach pośrednich (ryczałtem), wobec powyższego wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji powinno się znaleźć w kosztach pośrednich, natomiast wynagrodzenie psychologa w ramach zadania dotyczącego identyfikacji potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego lub poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej może być w kosztach bezpośrednich. Należy jednak podkreślić, że każdy wydatek związany z procesem rekrutacji wykazany w ramach kosztów bezpośrednich będzie podlegał indywidualnej ocenie podczas oceny wniosku przez Komisję Oceny Projektów. Wszystkie działania związane z rekrutacją (najem sal, itp.) powinny być wykazywane w kosztach pośrednich.

Czy uczelnia wyższa może składać wnioski w ramach ogłoszonego naboru z PO WER Poddziałanie 1.2.1?

W ramach konkursu wnioskodawcą ubiegającym się o dofinansowanie projektu może być instytucja rynku pracy (wskazana w art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj.:

 • publiczne służby zatrudnienia;
 • Ochotnicze Hufce Pracy;
 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego.
  Uwaga: zgodnie z regulaminem konkursu, obowiązkiem wnioskodawcy jest weryfikacja kryteriów przynależności do poszczególnej grupy instytucji realizujących zadania określone w ww. ustawie.

Co w sytuacji gdy uczestnik projektu przejdzie szkolenie zawodowe i pójdzie na staż, ale w czasie stażu z niego zrezygnuje. Czy może wejść w jego miejsce inna osoba (z listy rezerwowej), która nie przeszła tego szkolenia?

W przypadku rezygnacji ze stażu osoby odbywającej staż należałoby mieć na uwadze, że minimalny okres odbywania stażu wynosi 3 m-ce. W przypadku możliwości skorzystania z tego rodzaju formy tj.  wprowadzenia  na dane miejsce nowej osoby (z listy rezerwowej) należałoby uwzględnić  fakt,  aby okres pozostający do zakończenia odbywania stażu wynosił nie mniej niż 3 m-ce. Tego rodzaju kwestia powinna mieć również uregulowanie w dokumentacji organizatora stażu.

W przypadku, gdy uczestnik projektu w trakcie trwania projektu zostaje zatrudniony i pracodawca otrzymuje refundację doposażenia stanowiska pracy oraz przez 6 miesięcy odbywa się subsydiowanie części kosztów wynagrodzenia zatrudnionego uczestnika to czy ten pracownik nadal jest uczestnikiem projektu, który korzysta ze wsparcia psychologicznego/terapeutycznego (w postaci coacha/trenera/mentora)? Czy wsparcie to będzie pomocą publiczną? Jeżeli tak, to od którego momentu?

Forma wsparcia będąca subsydiowanym zatrudnieniem jest rozliczana zgodnie z warunkami pomocy publicznej lub pomocy de minimis, zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020,
 • Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013),
 • Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014),
wsparcie psychologiczne/terapeutyczne nie będzie pomocą publiczną/de minimis.

Czy partner musi być instytucją rynku pracy zgodnie z art.6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Partner nie musi być instytucją rynku pracy zgodnie z art.6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

W jaki sposób beneficjent zweryfikuje czy dana osoba nie pracuje i nie poszukuje pracy?

Na podstawie zaświadczeń lub oświadczeń składanych przez uczestnika projektu.

Czy w przypadku realizacji staży należy również w uzasadnionych przypadkach założyć koszt związany z refundacją opieki nad dzieckiem/osoba zależną, czy wydatek ten może być związany jedynie z udziałem w szkoleniach?

W celu likwidacji barier uczestnictwa w aktywizacji poprzez udział w projekcie wnioskodawca powinien zapewnić uczestnictwo we wsparciu (dotyczy również staży) jak największej liczbie osób m. in. przez zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do 7 lat i osobami zależnymi. Refundacja kosztów opieki przysługuje również za okres odbywania stażu (zgodnie z Minimalnymi wymaganiami jakościowymi wsparcia w projekcie - Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

Czy studenci studiów niestacjonarnych mogą być grupą docelową w projektach wyłonionych w konkursie 1.2.1 PO WER?

Studenci studiów niestacjonarnych mogą stanowić grupę docelową w ramach projektu pod warunkiem, że są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi oraz spełniają łącznie warunki wynikające z grupy NEET. Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020 uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Jak należy wyliczać wartości procentowe wskaźników, w jaki sposób je precyzować, czy zgodnie z zasadami matematycznymi?

Zgodnie z podrozdziałem 2.6.1 regulaminu konkursu "projekty, w których nie zostaną założone odpowiednie wskaźniki efektywności zatrudnieniowej na poziomie równym bądź wyższym od minimalnego ustalonego poziomu, zostaną odrzucone jako niespełniające kryterium dostępu". W związku z tym w celu spełnienia minimum % określonego we wskaźniku efektywności zatrudnieniowej, należy stosować zasadę zaokrąglania „w górę”, np. - liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w projekcie – 12 osób - przyjęty minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 17%, czyli 12 osób x 17% = 2,04 = 3 osoby.

Czy niespełnienie warunku obowiązku posiadania przez wnioskodawcę i partnera rocznego doświadczenia w realizacji wsparcia na rzecz wskazanej grupy docelowej, bądź podobnej grupy osób, będzie powodem do odrzucenia wniosku podczas oceny formalnej lub merytorycznej?  

Podany warunek obowiązkowego posiadania przez wnioskodawcę i partnera rocznego doświadczenia w realizacji wsparcia na rzecz wskazanej grupy docelowej, bądź podobnej grupy osób, nie jest kryterium formalny ani merytorycznym. Zapis ten stanowi jedynie zalecenie, aby  posiadać minimum roczne doświadczenie. Niespełnienie powyższego warunku może wpłynąć na wynik oceny merytorycznej, ale nie może być podstawą do odrzucenia wniosku.

W jaki sposób będzie liczony wskaźnik efektywności zatrudnieniowej?

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wskazują, że z kryterium efektywności zatrudnieniowej są wyłączone osoby, które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych lub podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel (zarówno w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta, który w umowie o dofinansowanie projektu został zobowiązany do przedstawiania informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, jak również w ramach innego projektu EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot).

Czy obowiązkowo we wniosku należy uwzględnić wszystkie wskaźniki przedstawione w podrozdziale 2.6 Wymagania w zakresie wskaźników w projekcie w pkt 6, (str. 47) mimo skierowania projektu do osób biernych zawodowo?

W projekcie należy przedstawić te wskaźniki, które dotyczą danego projektu. W tym przypadku:

 • wskaźnik dotyczący liczby osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie,
 • wskaźnik liczby osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie (jeżeli wnioskodawca będzie zakładał dodatkowo taką część grupy wsparcia).

Jak ustalić odsetek uczestników projektu we wskaźniku zatrudnienia w hipotetycznej sytuacji, gdy: - wszyscy uczestnicy projektu będą os. z niepełnosprawnościami (projekt skierowany wyłącznie do tych osób), - dodatkowo, 50% uczestników projektu stanowić będą np. os. z niepełnosprawnościami będące długotrwale bezrobotne?

Zgodnie z pismem z dnia 16 września 2015 r. MIiR (zobacz pismo), efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli uczestnik projektu posiada jednocześnie cechy innej grupy, np. jest osobą długotrwale bezrobotną, to nie jest konieczne uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla tej grupy.

Czy opiekun stażysty ze strony firmy musi mieć wykształcenie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny? Jakie kwalifikacje powinien posiadać opiekun stażysty z ramienia firmy, która przyjmuje stażystę?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15 w rozdziale 6, pkt 4, staże i praktyki zawodowe mają być realizowane zgodnie z wyznaczonymi standardami wskazanymi w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży i/lub Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. Strony dotyczące ram jakości staży i praktyk:

Czy uczestnikiem projektu mogą być absolwenci szkół średnich lub uczelni wyższych?  

Uczestnikami projektu mogą być absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych pod warunkiem, że spełniają kryteria grupy docelowej, czyli są osobami niepracującymi, nie kształcącymi się w trybie stacjonarnym oraz nie szkolącymi się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy), w wieku 15-29 lat.

Czy do kryterium efektywności zatrudnieniowej nie wlicza się m.in. osób, które podjęły zatrudnienie w wyniku otrzymania zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach jakiegokolwiek projektu współfinansowanego z EFS?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 do kryterium efektywności zatrudnieniowej nie wlicza się m.in. osób, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel (zarówno w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta, który w umowie o dofinansowanie projektu został zobowiązany do przedstawiania informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, jak również w ramach innego projektu EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot).

Czy w ramach projektów możliwe są także szkolenia językowe zakończone certyfikatem czy możliwe są szkolenia komputerowe zakończone certyfikatem?

W ramach projektów możliwe jest przeprowadzenie szkoleń językowych lub komputerowych pod warunkiem, że potrzeba ich realizacji będzie wynikała z przeprowadzonej identyfikacji potrzeb danej osoby i będzie stanowiła integralny element zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Czy w przypadku kwot ryczałtowych należy uzasadniać wszystkie wydatki przyporządkowane do poszczególnych zadań?

W projektach rozlicznych na podstawie kwot ryczałtowych w polu „Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazywanych w szczegółowym budżecie (w przypadku kwot ryczałtowych pole obligatoryjne, w pozostałych przypadkach pole nieobligatoryjne).”, należy uzasadnić wszystkie wydatki ponoszone w ramach poszczególnych kwot ryczałtowych.

Czy koszty rekrutacji mogą zostać ujęte w ramach kosztów bezpośrednich?

Koszty personelu obsługowego oraz personelu administracyjnego zajmującego się rekrutacją należy wykazywać wyłącznie w ramach kosztów pośrednich, natomiast koszty identyfikacji potrzeb grupy docelowej przy rekrutacji w tym np. wynagrodzenie psychologa mogą stanowić wydatek w ramach kosztów bezpośrednich o ile będą zasadne. Należy jednak podkreślić że każdy wydatek związany z procesem rekrutacji wykazany w ramach kosztów bezpośrednich będzie podlegał indywidualnej ocenie w oparciu o zapisy zawarte we wniosku.

Czy w ramach projektu kwalifikowalne będzie ujęcie zadania merytorycznego nr 1 - Rekrutacja oraz zaplanowanie w ramach jego wydatku związanego z wynagrodzeniem specjalisty ds. rekrutacji? Jeśli tak, w jakiej maksymalnej wysokości można ująć koszt wynagrodzenia personelu?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, interpretacjami MR, a także zapisami Regulaminu konkursu, koszty pośrednie, które są rozliczane ryczałtem, stanowią wszystkie koszty administracyjne związane z obsługą projektu, m.in.: koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem (np. nadzorowanie, rozliczanie, monitorowanie, organizacja szkoleń, prowadzenie rekrutacji) i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby. Przyjmuje się, że w ramach prowadzenia rekrutacji przewidziane są koszty dotyczące wyszukiwania i informowania uczestników projektu, prowadzenia spotkań informacyjnych o projekcie, koszty ogłoszeń mediach, na plakatach i ulotkach, ale nie koszty personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej. Wobec powyższego wszelkie koszty związane z rekrutacją (w tym wynagrodzenie spec. ds. rekrutacji) muszą być rozliczane w kosztach pośrednich, przez co nie mogą stanowić odrębnego zadania merytorycznego w kosztach bezpośrednich. W Regulaminie konkursu nie ujęto stawki związanej z kosztami wynagrodzenia personelu. Zakładając w budżecie projektu powyższe koszty, należy kierować się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Czy podmiot będący instytucją szkoleniową ma prawo do rozliczania kosztów przeprowadzonych szkoleń zawodowych dla uczestników projektu na podstawie tzw. wewnętrznej noty obciążeniowej, bez określania przy konstruowaniu budżetu poszczególnych rodzajów kosztów, które składają się na koszt szkolenia (np. wynagrodzenie trenerów, koszt zakupu złączy i materiałów spawalniczych, koszt wynajmu Sali, koszt zakupu gazów technicznych itp.) ? Czy w takim przypadku dopuszczalne jest rozliczanie wszystkich ww. kosztów na podstawie jednej noty księgowej/obciążeniowej?

Nota księgowa (inaczej obciążeniowa, uznaniowa lub obciążeniowo-uznaniowa) jest dokumentem rozliczeniowym jednostki, stosowanym w rozliczeniach między partnerami.
W/w dowód księgowy służy dokumentowaniu operacji, dla których nie przewidziano innego sposobu dokumentacji. Nota księgowa może być stosowana tylko w sytuacjach, w których nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że na podstawie noty księgowej nie mogą być dokumentowane transakcje dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których należy stosować faktury lub rachunki. W/w dokument jest wystawiany m.in. w przypadku: -   obciążenia dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań; -   obciążenia kontrahenta karą umowną za nieterminową realizację umowy; -   udokumentowania żądania wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela; -   sprostowania pomyłek w wystawionych wcześniej dowodach księgowych W dokumencie pn. „Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”w podrozdziale 6.4 pkt. 2 ppkt d) zawarto następującą informację: „rozliczenia dokonywane na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w podrozdziale 6.3 pkt 1 lit. F, po uzgodnieniu z właściwą instytucją będącą strona umowy o dofinansowanie, a w przypadku projektów finansowanych z EFS – o ile jest to wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Mając na uwadze zapisy zawarte w „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w  VII Szczegółowe wydatki w odniesieniu do konstruowania budżetu zawarto następującą informację: „Przy każdym wydatku w poszczególnych latach planowanego do poniesienia w ramach konkretnego zadania należy wprowadzić nazwę wydatku, a także wpisać cenę jednostkową oraz liczbę jednostek (…)”, a także obowiązku zastosowania przez Wnioskodawcę stawek jednostkowych w oparciu o Załącznik nr 2 Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług do Regulaminu konkursu, a więc nie przewidziano możliwości skumulowania kilku rodzajów kosztów w ramach jednej pozycji.   Zgodnie z w/w „Instrukcją …” (w szczegółowym budżecie) na etapie konstruowania budżetu należy wskazać formę zaangażowania personelu, czy np. trenerem będzie pracownik danej firmy zatrudnionym na podstawie umowy o pracę czy też osoba zatrudnioną z zewnątrz na podstawie umowy zlecenia itp. a zatem dowodem księgowym będzie w przypadku zatrudnienia osobowego – Lista płac, a zatrudnienia bezosobowego – rachunek bądź faktura (księgowane na różnych kontach). W przypadku wystawienia Noty księgowej na zasadzie tzw. refundacji czyli zwrotu środków pieniężnych z rachunku projektu na rachunek podstawowy jednostki, należałoby załączyć do niej dokumenty pierwotne tzw. źródłowe tj. faktura za zakup materiałów, Lista płac wraz z dowodami potwierdzania zapłaty. W przypadku księgowania w/w dokumentu należałoby dokonać rozksięgowania poszczególnych rodzajów kosztów na odpowiednie konta ewidencji księgowej obowiązującej w Państwa jednostce, czyli np. częściowa refundacja wynagrodzenia trenera z tytułu przeszkolenia osób będących uczestnikami projektu oraz z tytułu zakupionych materiałów na różne konta. W związku z powyższym skumulowanie poszczególnych rodzajów kosztów w ramach ogólnego kosztu, i tak nie zwalniałoby z konieczności ich rozksięgowania. Mając na uwadze informacje zawarte w niniejszym piśmie a także koniecznością dokonania oceny kwalifikowalności wydatku na etapie oceny merytorycznej szczegółowego budżetu projektu niezbędnym jest wykazanie szczegółowego wyliczenia kosztów składowych danego szkolenia.

Czy istnieje zatem minimalna liczba godzin zegarowych szkoleń/kursów, którą uczestnik powinien odbyć?

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu - minimalne wymagania jakościowe wsparcia w projekcie, szkolenie odbywa się według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, wszelkie odstępstwa od założonego planu należy zgłaszać do Instytucji Pośredniczącej (WUP w Gdańsku).

Do jakich typów wsparcia zaliczyć należy : - wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu, - granty rozwojowe (fryzjer, dentysta, ubiór, kosmetyczka, mieszkanie, dojazdy) w celu      wzmacniania poczucia własnej wartości i zwiększenia motywacji do zmiany i wyznaczenia osobistych celów życiowych, - działania integracyjne (wyjazd) - warsztaty wzmacniające motywację uczestników projektu, - próbki pracy- wycieczki do pracodawców, - zapewnienie wsparcia mentora - coacha, - szkolenia miękkie prowadzące do nabycia kompetencji takich jak asertywność, autoprezentacja.

Zgodnie z Regulaminem konkursu każdy uczestnik projektu ma otrzymać ofertę wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia poprzez typy operacji zgodne ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER. Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest identyfikacją potrzeb uczestnika projektu poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania (IPD) albo innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Wśród działań wchodzących w zakres IPD znaleźć się mogą nie tylko usługi i instrumenty rynku pracy, wsparcie psychologiczne, coaching, mentoring, warsztaty, ale również wiele innych form wsparcia w osiągnięciu ustalonego dla danej osoby celu zawodowego. IPD jak i inne elementy wsparcia zostały opisane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu - Minimalne wymagania jakościowe wsparcia w projekcie. Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawca powinien podać w treści wniosku informację, jakie typy operacji zostały zaplanowane w projekcie. W celu przypisania danego wsparcia do konkretnego typu operacji należy uszczegółowić co wchodzi w zakres danego wsparcia oraz odnieść je do projektu jako całości. W związku z tym, na podstawie podanych w w/w nie można jednoznacznie stwierdzić do jakiego typu operacji w ramach projektu będą wchodziły podane rodzaje wsparcia np. w zależności od szczegółowego zakresu projektu wsparcie „próbki pracy – wycieczki do pracodawców” może zostać zaplanowane w projekcie jako element diagnozy predyspozycji uczestnika na etapie opracowywania IPD (typ operacji nr 1) lub jako wsparcie służące zdobyciu doświadczenia zawodowego (typ operacji nr 3).

Który z poniższych wariantów pozwoli na spełnienie kryterium premiującego nr 4 (POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17)?:
 1. 1.       Aby spełnione było kryterium konieczne jest założenie, iż co najmniej 60% podejmie pracę po zakończeniu projektu - w tym celu Wnioskodawca musi w pkt 3.1.1 wniosku założyć odpowiednią wartość dla wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”.
 2. 2.       Aby spełnione było kryterium, wystarczającym jest założenie, że co najmniej 60 % uczestników po zakończeniu udziału w projekcie otrzyma ofertę stażu lub zatrudnienia od konkretnego pracodawcy, bez względu na fakt, czy uczestnik ostatecznie przyjmie tę ofertę i podejmie staż / zatrudnienie u danego pracodawcy.
Jeśli prawidłowym jest wariant nr 2, to czy w tym przypadku rekomenduje się utworzenie w pkt 3.1.1 wniosku dodatkowego wskaźnika własnego (projektowego) Wnioskodawcy do celów monitorowania realizacji wskaźnika (np. Liczba osób, które otrzyma ofertę stażu lub zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie)? Jaki powinien być okres pomiaru takiego wskaźnika? Do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie?

Kryterium premiujące zostanie spełnione, gdy wpisane zostanie we wniosku założenie (np. w formie deklaracji we wniosku o dofinansowanie), że co najmniej 60% uczestników, po zakończeniu udziału w projekcie otrzyma ofertę stażu lub zatrudnienia od konkretnego pracodawcy bez względu na fakt, czy uczestnik ostatecznie przyjmie tę ofertę i podejmie staż/zatrudnienie u konkretnego pracodawcy. Beneficjent ma możliwość utworzenia dodatkowego wskaźnika własnego do celów monitorowania realizacji wskaźnika. Okres pomiaru wskaźnika można przyjąć tak jak dla innych wskaźników rezultatu bezpośredniego tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Czy nie można ujednolicić pojęcia osoby długotrwale bezrobotnej dla osób, które przystępują do projektu w ramach PO WER zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Należy stosować definicję KE wprowadzoną we wskaźnikach wspólnych i w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 różni się od definicji pojęcia „długotrwale bezrobotny” podanej w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zależności od wieku:
- młodzież (<25lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6miesięcy);
- dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Są to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia uwzględniając w tym osoby zarejestrowane (bezrobotne zgodnie z przepisami krajowymi), jak również osoby bezrobotne zgodnie z rozumieniem badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
Do okresu bezrobocia można zaliczyć również okres pozostawania bez pracy przed rejestracją w urzędzie, na podstawie m.in. oświadczenia uczestnika.
Analogiczna definicja osoby długotrwale bezrobotnej ma zastosowanie do monitorowania realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce.
Pisma ministerialne:
Definicja osób długotrwale bezrobotnych.
Pismo MR z 2016.04.28 o sygnaturze DZF.I.8510.47.2016.SK.1 Wyjaśnienia dotyczące wskaźników osi I PO WER: efektywność zatrudnieniowa, wskaźniki rezultatu, osoby długotrwale bezrobotne, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, rozpoczęcie udziału w projekcie, IPD
Pismo MIiR z 2015.03.17 o sygnaturze DZF.VI.8630.7.2015.AŻ.1 Wyjaśnienia dotyczące kwestii wsparcia realizowanego przez powiatowe urzędy pracy:
osoby długotrwale bezrobotne, efektywność zatrudnieniowa, rozpoczęcie udziału w projekcie, subsydiowane zatrudnienie, wysoka jakość oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, grupa NEET.
Pismo MIiR z 2015.03.04 o sygnaturze DZF.I.860.15.2015.SK.1

W projekcie udział ma wziąć 60 osób. Czy poprawnie będzie skonstruowany projekt jeżeli 60 osób zostanie objętych IPD oraz poradnictwem zawodowym, a następnie 30 osób weźmie udział w stażach i 30 osób otrzyma bezzwrotne wsparcie na prowadzenie działalności gospodarczej? Czy należy rozumieć, że wskaźniki efektywności zatrudnieniowej dotyczą w takim przypadku osób, które realizują „ścieżkę poszukiwania pracy”, natomiast „osoby, które otrzymują dotacje” mają obowiązek prowadzić ją przez okres 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej?

W zasadach konkursu nie ma przeciwskazań co do podziału ilości osób na tych, którzy wezmą udział w szkoleniach, stażach i na tych co otrzymają bezzwrotne wsparcie na prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedstawiony podział jest możliwy do realizacji w projekcie.

Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze rynku pracy, podrozdział 3.2, pkt 1 do kryterium efektywności zatrudnieniowej wliczane są osoby które podjęły pracę na warunkach opisanych we wspomnianym dokumencie. Zaś wyłączone są osoby, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak i w innych projektach EFS) zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel.

Wnioskodawca jest zobowiązany, aby we wniosku o dofinansowanie opisać posiadany potencjał kadrowy. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca zatrudnia lub stale współpracuje z osobami, które chce oddelegować / zaangażować do projektu w ramach kadry zarządzającej (finansowanej w ramach kosztów pośrednich). Imiona i nazwiska poszczególnych osób wraz ze skrótowym opisem kompetencji zostaną zawarte w odpowiednim punkcie wniosku. Może się jednak zdarzyć sytuacja, iż osoba wskazana imiennie na dzień rozpoczęcia realizacji projektu nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą lub będzie realizowała obowiązki na rzecz innego projektu. Proszę o informacje jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania os. wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji Wnioskodawca może zatrudnić / oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami jak wskazana we wniosku?

Zgodnie z zapisem w zał. nr 10 Regulaminu Konkursu (POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER w rozdz. VI, należy w części 4.3 wniosku opisać potencjał kadrowy wnioskodawcy i partnerów i wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu (wymienić kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich planowaną funkcję w projekcie wraz z syntetycznym opisem doświadczenia i wskazaniem tych osób z imienia i nazwiska). W sytuacji, gdy osoba wskazana imiennie we wniosku, na dzień rozpoczęcia realizacji projektu, nie będzie już współpracowała z Wnioskodawcą, to należy niezwłocznie poinformować IOK o zmianie osoby, wraz z uzasadnieniem. Z kolei osoba, która ma zastąpić osobę wskazaną wcześniej we wniosku, musi wykazać adekwatne do stanowiska kompetencje, kwalifikacje, doświadczenie. W przypadku niespełnienia powyższych warunków, wydatki dotyczące wynagrodzenia, mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. Każdorazowo IP analizuje ocenę sytuacji i podejmuje decyzję o uznaniu zmiany, bądź jej braku.  

Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych, tj.
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
 • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie ww. wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

W zależności od specyfiki projektu, zadaniem Wnioskodawcy jest wybranie odpowiednich wskaźników ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych. W przypadku wskaźników horyzontalnych, jeżeli projekt nie wpisuje się w dane tego typu wskaźniki na etapie wnioskowania, to nie ma konieczności wykazywania ich we wniosku o dofinansowanie. Ocena wniosku nie ulegnie również zmianie, jeśli zostaną one wprowadzone do wniosku o dofinansowanie i zostanie im przypisana wartość "0" (zero).

Jakie należy wpisać terminy pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez Wnioskodawcę)? Czy termin pomiaru powinien być analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego (zgodnie z Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału)? Czy też można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu?

Zgodnie z zał. Regulaminu Konkursu Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER w rozdz. III, wskaźniki określone w projekcie powinny spełniać warunki reguły CREAM. Co do typu wskaźnika to muszą być one zgodne z przytoczoną w Regulaminie konkursu definicją rodzaju wskaźników zaczerpniętą z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Jeśli chodzi o przypisanie terminu do wskaźników rezultatu specyficznych dla danego projektu, to nie jest obligatoryjne wskazywanie pomiaru do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Dodatkowo należy pamiętać o wprowadzeniu we wniosku wskaźnika mierzącego efektywność zatrudnieniową, przedstawionego w Regulaminie Konkursu i weryfikującego spełnienie określonego obligatoryjnego kryterium dostępu dotyczącego efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020” wskaźniki efektywności zatrudnieniowej mierzone są w momencie podjęcia pracy przez uczestnika projektu, nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego udziału w projekcie. Czy zatem okres pomiaru wskaźników efektywności zatrudnieniowej powinien obejmować okres do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie ostatnich uczestników projektu - nawet jeżeli wykracza poza termin realizacji projektu? Czy też zakończenie okresu pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej powinno być zgodne z końcową datą realizacji projektu?

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi obszaru rynku pracy w Podrozdziale 3.2 w punkcie e) wskazane jest iż uczestników projektu należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. Okres trzech miesięcy należy rozumieć co najmniej 90 dni kalendarzowych, za wyjątkiem sytuacji gdy pomiar jest dokonywany w okresie luty-kwiecień w roku nieprzestępnym. Wówczas za 3 miesiące kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych. Oznacza to, że termin ten powinien obejmować okres do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie ostatnich uczestników projektu.

Szczegółowe informacje odnośnie mierzenia i sposobu weryfikacji kryterium efektywności zatrudnieniowej określone są w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (podrozdział 3.2).

Które rodzaje wskaźnika efektywności zatrudnieniowej należy wpisać (założyć) we wniosku o dofinansowanie, w sytuacji gdy projekt zakłada objęcie wsparciem w 100% osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, w tym kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami oraz osoby w wieku 50 lat i więcej? Czy należy w tej sytuacji we wniosku o dofinansowanie wybrać tylko jeden wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - tj. dla osób z niepełnosprawnościami? Czy też należy we wniosku wpisać wszystkie pozostałe wskaźniki efektywności zatrudnieniowej?

Pytanie wynika z faktu, iż zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 10.09.2015 r. (znak DZF.I.850.33.2015.SK.2), zgodnie z którym:  „W sytuacji, gdy kryteria wyboru projektów stawiały beneficjentom wymóg profilowania wsparcia na określona grupę docelową bądź premiowały projekty skierowane do konkretnej grupy docelowej np. do osób z niepełnosprawnościami czy osób długotrwale bezrobotnych albo gdy sam projektodawca określił we wniosku wybrane grupy docelowe do których kierował będzie wsparcie, w takiej sytuacji projektodawca mierzy efektywność zatrudnieniową w projekcie wyłącznie w odniesieniu do grupy docelowej określonej we wniosku o dofinansowanie. Jeżeli projekt ma być skierowany w całości do jednej grupy docelowej np. osób z niepełnosprawnościami efektywność mierzona jest wyłącznie w odniesieniu do tej grupy, a w przypadku gdy uczestnik projektu posiada jednocześnie cechy innej grupy np. jest kobieta lub osoba długotrwale bezrobotną – nie jest konieczne uzyskanie w projekcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej dla tych pozostałych grup”.
  Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w Podrozdziale 2.6.1, pkt. 6 uczestnika projektu należy wykazać tylko pod względem głównej kategorii grupy docelowej przedstawionej w projekcie. Oznacza to, że przytoczone przez Państwa pismo jest zgodne z tym zapisem.

Czy w ramach projektu można zakładać przeprowadzanie egzaminów poprawkowych dla uczestników szkoleń? Możliwość założenia egzaminów poprawkowych będzie mieć bezpośrednie przełożenie na osiągane przez uczestników rezultaty w postaci nabytych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem po zdaniu egzaminu. Czy taki koszt jest będzie kwestionowany przez IOK na etapie oceny merytorycznej wniosku?

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu „Minimalne wymagania jakościowe wsparcia w projekcie”, w Rozdziale 5, pkt. 15: „koszty związane z egzaminem mogą być finansowane ze środków projektu, jednakże finansowanie jest tylko za pierwszy wyznaczony termin. W wyjątkowych sytuacjach mogą być pokrywane koszty egzaminów poprawkowych, ale wymaga to konsultacji i decyzji z instytucją będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu”.

Dla jakiego odsetka uczestników projektu uczestniczących we wsparciu szkoleniowo-doradczym przed przyznaniem dotacji należy założyć we wniosku o dofinansowanie dotacje?  Czy IOK rekomenduje, aby we wniosku założyć, iż co do zasady dotacje może uzyskać 100% uczestników? Czy jednak należy założyć mniejszy odsetek - jeśli tak to jaki?  

Planując projekt, wnioskodawca musi uwzględnić przedstawione obligatoryjne wymogi konkursowe, czyli kryteria dostępu i horyzontalne. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w Podrozdziale 2.1, pkt. 4, nie jest możliwa realizacja projektów obejmujących wyłącznie 1 i 6 typ operacji wsparcia, gdyż nie gwarantują one osiągnięcia wymaganego kryterium dotyczącego efektywności zatrudnieniowej (opisanego w podrozdziale 2.6.1 regulaminu). Oznacza to, że nie można wpisać we wniosku, iż dotacje uzyska 100% uczestników projektu. Dodatkowo przy wprowadzeniu do projektu wsparcia w postaci dotacji na działalność gospodarczą, wnioskodawca musi założyć liczbę osób które zostaną na tę ścieżkę skierowane, ewentualną liczbę osób które mogą nie otrzymać dotacji (mogą otrzymać wszystkie) i dla nich wskazać możliwość innej ścieżki wsparcia.

Przez jaki okres czasu od podjęcia działalności gospodarczej należy udzielać danemu uczestnikowi doradztwa i szkoleń specjalistycznych (w ramach wsparcia pomostowego) - do 6 czy do 12 miesięcy od dnia podjęcia przez niego działalności gospodarczej?

Zgodnie z zapisami w załączniku nr 18 do Regulaminu konkursu „Regulamin dotacji na działalność gospodarczą”, w Rozdziale III, wsparcie pomostowe o charakterze szkoleniowo – doradczym może być finansowane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?

W sprawie szczegółowych zapisów we wniosku o dofinansowanie ta kwestia jest indywidualną sprawą dotyczącą projektu. Należy pamiętać, że oceny założeń projektowych dokonuje specjalnie powołana Zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Komisja Oceny Projektów, której członkowie dokonują niezależnej oceny na podstawie dokumentów konkursowych, jak również  w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie w ramach wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym szczegółowe kwestie zawarte w Państwa pytaniu są rozpatrywane dopiero na etapie oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów, która dokonuje ich oceny w odniesieniu do całego projektu, z uwzględnieniem jego specyfiki i zapisów uzasadnień.

Czy określenie IPD - Indywidualny Plan Działania dla uczestnika projektu może być równoznaczne z datą rozpoczęcia udziału w projekcie?

Indywidualny Plan Działania nie może być traktowany jako odrębna forma wsparcia, ponieważ to narzędzie służy identyfikacji potrzeb uczestników i to właśnie na podstawie IPD udzielane jest później wsparcie właściwe w ramach projektu (np. szkolenie, staż, doradztwo zawodowe). Pisma ministerialne: Wyjaśnienia dotyczące wskaźników osi I PO WER: efektywność zatrudnieniowa, wskaźniki rezultatu, osoby długotrwale bezrobotne, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, rozpoczęcie udziału w projekcie, IPD
Pismo MIiR z 2015.03.17 o sygnaturze DZF.VI.8630.7.2015.AŻ.1

Czy do grupy osób biernych zawodowo, które mogą być uczestnikami projektu można zakwalifikować osoby niepracujące, które nie są zarejestrowane w PUP/MUP pobierające świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek opiekuńczy lub osoby?

Osoba bierna zawodowo, to osoba nieaktywna zawodowo, czyli taka która nie pracuje i nie jest bezrobotna, czyli nie jest gotowa do podjęcia pracy i nie poszukuje aktywnie zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy.
Jeżeli dana osoba spełnia te warunki, to fakt otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego, pomocy opieki społecznej nie wyklucza jej z możliwości uczestniczenia w projekcie jako osoba bierna zawodowo.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Słowniku pojęć osoby z kategorii NEET powinny spełniać m.in. warunek  - nie szkolą się. Czy warunek ten wyklucza również z kategorii osób NEET osoby, które brały udział w stażu w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem rekrutacji?

Staż to nie są pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
Zgodnie z przyjętą definicją staż to nabywanie przez osobę umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie pracy w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy.
Zatem jeżeli dana odbywała staż, ale w momencie rekrutacji do projektu nie pracuje, nie uczy się i nie szkoli zgodnie z przyjętą definicją to może zostać zakwalifikowana do projektu.
Pisma ministerialne:
Wyjaśnienia dotyczące kwestii wsparcia realizowanego przez powiatowe urzędy pracy:
osoby długotrwale bezrobotne, efektywność zatrudnieniowa, rozpoczęcie udziału w projekcie, subsydiowane zatrudnienie, wysoka jakość oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, grupa NEET.
Pismo MIiR z 2015.03.04 o sygnaturze DZF.I.860.15.2015.SK.1 Dobre praktyki w Europie dotyczące grupy NEET.
Pismo MIiR z 2015.02.11 o sygnaturze DRP-IV-40310-15-2015-RB

W jaki sposób będą oceniane szkolenia i jakie dokumenty należy zgromadzić na potwierdzenie tego, że określone szkolenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji? Materiał przygotowany przez IZ PO WER, nie może być wykorzystany w pełni przy realizacji wsparcia dla szczególnie trudnej grupy docelowej – osoby bierne zawodowo, OzN, o niskich kwalifikacjach.

Podstawa to materiał „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS”. Zobacz: Uzyskiwanie kwalifikacji w projektach w zakresie EFS.
Przy ocenie wniosków o dofinansowanie w części dotyczącej uznawania kwalifikacji można posługiwać się przewodnikiem opracowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych Standard opisu kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego.
W kwestiach spornych, w przypadku zagadnień mających znaczenie dla wszystkich IZ PO/ IP PO WER, instytucje mogą przekazywać kwestię do Ministerstwa Rozwoju, celem wypracowania jednolitego stanowiska.
Pisma ministerialne:
Wyjaśnienia w zakresie monitorowania postępu rzeczowego odnoszące się m.in. do: interpretacji uzyskiwania kwalifikacji, sposobu dokumentowania sytuacji uczestnika do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, efektywności zatrudnieniowej oraz interpretacji zakończenia udziału w projekcie.
Pismo MIiR z 2015.08.19 o sygnaturze DZF.IV.8630.41.2015.MT.1 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Wyjaśnienia dot. walidacji uzyskanych kwalifikacji, ich certyfikacji, akredytacji jednostki certyfikującej.
Pismo MIiR z 2015.08.13 o sygnaturze DZF-VI.8460.13.IS.1 Aktualizacja: Pismo MR z 2016.04.26 o sygnaturze DZF.VI.8460.14.2016.IS.1 Interpretacja wskaźnika „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”.
Pismo MIiR z 2015.07.09 o sygnaturze DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1

Z brzmienia definicji zatrudnienia wspomaganego wynika, że trener pracy swoją działalność może realizować wyłącznie w stosunku do osób z niepełnosprawnością, tymczasem zasadnym jest aby działalność trenera pracy mogła być realizowana również w stosunku do innych grup docelowych - osoby bierne zawodowo, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby długotrwale bezrobotne.

Zgodnie z zapisami podrozdziału 3.5 wsparcie oferowane uczestnikom projektu obejmuje instrumenty i usługi rynku pracy oraz inne działania zatrudnieniowe, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej.
Zatem jeżeli jest potrzeba zastosowania innych instrumentów w odniesieniu do grup trudnych to jest możliwość oferowania w projekcie innych działań.

Czy,  wszystkie formy pomocy muszą być realizowane w ramach projektu?

Ideą wsparcia oferowanego w projektach EFS realizowanych w perspektywie 2014-2020 było zrezygnowanie z projektów, w których realizowane są z góry określone formy wsparcia, które nie są dostosowane do potrzeb konkretnego uczestnika projektu.
Diagnoza stanowi element najważniejszy w projekcie i na jej podstawie powinny być dobierane określone formy wsparcia.
W związku z tym przyjęto średni koszt wsparcia na uczestnika tak by móc dobrać wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, a wszystkie formy wsparcia oferowane uczestnikom powinny być realizowane w ramach projektu.

Jak traktować w kontekście pomocy de minimis/pomocy publicznej wyposażenie stażysty oraz wynagrodzenie opiekuna stażu?

Organizacja staży i praktyk zawodowych nie stanowi co do zasady pomocy publicznej, gdyż przy tej formie wsparcia nie można mówić o efekcie zachęty do zatrudnienia dla pracodawcy a bezpośrednią korzyść otrzymuje tutaj nie pracodawca a uczestnik projektu, który ma nabyć określone umiejętności i zdobyć doświadczenie zawodowe. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 projektodawca realizując w projektach formę wsparcia jaką są staże zawodowe oprócz zapewnienia stypendium stażowego oraz pokrycia kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty może również ponosić dodatkowe koszty (wydatki, które są niezbędne stażyście do odbycia stażu) takie jak np. koszty dojazdu, koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzie, szkolenia BHP stażysty w wysokości nieprzekraczającej 5000 zł brutto na 1 stażystę.
W przypadku wystąpienia w ramach wydatków związanych z organizacją stażu jakiejkolwiek bezpośredniej pomocy czy korzyści dla podmiotu przyjmującego na staż, która spełnia przesłanki pomocy publicznej czy pomocy de minimis o których mowa w art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wówczas w przypadku wystąpienia takiej pomocy czy korzyści beneficjent realizujący projekt powinien wykazać elementy pomocy publicznej czy pomocy de minimis zgodnie z zapisami rozporządzenia.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020. Pobierz dokument.
Pisma ministerialne:
Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia w działaniu 1.2 PO WER, pomoc publiczna, de minimis.
Pismo MIiR z 2015.07.08 o sygnaturze DZF.I.8610.52.2015.SK.1 Stawki jednostkowe, ryczałt, kwoty ryczałtowe, w tym pomoc de minimis, pomoc publiczna.
Pismo MR z 2016.12.29 o sygnaturze DZF-IV.7620.56.2016.AKW.1. Wyjaśnienia dotyczące franszyzy przy udzielaniu pomocy de minimis. Jedno przedsiębiorstwo.
Pismo UOKIK z 2015.05.14 o sygnaturze DDO-52-153(3) 15 AH

Jak należy postąpić w przypadku gdy osoba, która zgodnie ze ścieżką ustaloną w IPD po objęciu wsparciem (pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe) miała skorzystać ze szkolenia lub stażu jednak nie przeszła pozytywnie badań lekarskich i w tym momencie zrezygnowała z udziału w projekcie? Czy w takiej sytuacji należy potraktować koszt badań jako niekwalifikowalny i osobę usunąć z grupy uczestników, czy też należy ją traktować jako uczestnika, który przerwał udział w projekcie? 

Osoby, które nie przeszły pozytywnie badań lekarskich i nie mogą wziąć udziału w szkoleniu czy stażu, nie powinny być wykazywane jako uczestnicy projektu, gdyż nie została wobec nich zrealizowana żadna forma kosztowa a ponadto nie można tych osób doprowadzić do aktywizacji zawodowej. Daną osobę można uwzględnić w uczestnikach wyłącznie wtedy kiedy podejmie ona zatrudnienie. W sytuacji, gdy pomimo negatywnego orzeczenia lekarskiego uniemożliwiającego odbycie stażu czy szkolenia jest możliwość skierowania danego uczestnika na inną kosztową formę wsparcia, beneficjent po skierowaniu na kosztową formę wsparcia może wykazać w zakładce dotyczącej uczestników projektu taką osobę i wówczas koszt takich badań lekarskich można uznać za kwalifikowany.

Identyfikacja potrzeb uczestników projektów. Według zapisów, każdemu uczestnikowi powinno być zapewnione pośrednictwo pracy i/lub doradztwo zawodowe. Są one elementem IPD, które nie jest wsparciem w ramach projektu. Ponadto, w niektórych przypadkach jest elementem zbędnym, np. przy udzielaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W przypadku działań konkursowych, należy przygotować IPD a następnie zrealizować obligatoryjne formy wsparcia. W przypadku udzielenia dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej należy pamiętać, że jest to wsparcie, które ma wynikać z diagnozy zatem każdemu uczestnikowi należy przygotować IPD. Pisma ministerialne: Wyjaśnienia dotyczące: efektywności zatrudnieniowej, wskaźników rezultatu i produktu, zakończenia udziału w projekcie po subsydiowanym zatrudnieniu, realizacji dotacji.
Pismo MIiR z 2015.05.08 o sygnaturze DZF.VI.8630.23.2015.AZ.1 Rozliczanie podatku VAT od dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Faktura, a oświadczenie.
Pismo MiR z 2015.10.07 o sygnaturze DZF.IV.8620.60.2015.IK.1

Interpretacja do zapisów pkt 2, rozdziału 6.13 Podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłat, w znowelizowanych 19.07.2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  W związku ze zmianą „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w rozdziale 6.13 Podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłat zmodyfikowany został pkt 2, który uzyskał brzmienie: „Warunek określony w pkt 1 oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.” W związku z powyższym: Zapis w pkt 2 podrozdziału 6.13 w powyższych Wytycznych nie znajduje zastosowania do: • uczestników projektu EFS otrzymujących finansowe wsparcie w postaci np. dotacji na podjęcie działalności gospodarczej; • pracodawców otrzymujących refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Personelu w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało materiał, w którym zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie przez beneficjentów i opiekunów projektów w zakresie personelu projektu (modułu Baza w aplikacji SL2014). Pobierz materiał.   Powyższa informacja zamieszczona została na stronie PO WER
www.power.gov.pl a także na stronie urzędu w zakładce:
Często zadawane pytania/PO WER 2014-2020   Zapoznaj się z innymi dokumentami i interpretacjami instytucji zarządzającej:
Fundusze Europejskie/EFS 2014-2020 (PO WER)/Dowiedz się więcej/Zapoznaj się z prawem i dokumentami  

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Które instytucje szkoleniowe powinny uzyskać wpis do rejestru?

Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji  szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak: Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 12.08.2010 r.

Jakie wymagania programowe powinien spełniać komputer, aby system, w którym wypełniane są wnioski o wpis do rejestru działał poprawnie?

Aby program działał poprawnie zalecane jest korzystanie z przeglądarki „Internet Explorer w wersji 7” lub „Internet Explorer w wersji 8” z włączonym widokiem zgodności (Narzędzia, Ustawienia widoku zgodności, Dodaj tę witrynę sieci Web, http://ris.praca.gov.pl ,Dodaj). Ponadto, do prawidłowego funkcjonowania programu zalecane jest zainstalowanie programu „Java” w minimalnej wersji 1.6. Wniosek o wpis do rejestru, jak i dokument aktualizacji danych tworzony jest w formacie PDF. Aby można było wydrukować taki wniosek (aktualizację) należy mieć zainstalowany program Acrobat Reader. Informacja dla administratorów: aplikacja komunikuje się z systemem po porcie 8080. 12.08.2010 r.

Jakie są zasady rejestracji oddziałów/filii instytucji szkoleniowych?

1. Oddział/filia instytucji szkoleniowej może zostać zarejestrowana, gdy posiada uprawnienia do samodzielnego działania tj. działająca w oparciu o jeden z dokumentów określonych w § 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365); wówczas oddział/filia rejestruje się w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby tego oddziału/filii - po uzgodnieniu z jednostką macierzystą. 12.08.2010 r.

2. Oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej. 12.08.2010 r.

Jakie kroki trzeba wykonać aby wyszukać instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru i oferowane prze nią szkolenia?

Aby wyszukać konkretną instytucję lub  szkolenie należy wejść na stronę http://ris.praca.gov.pl, wybrać opcję: „Rejestr instytucji szkoleniowych”. W oknie "Lista instytucji w rejestrze" nacisnąć przycisk "Wyszukiwanie", w otwartym oknie wyszukiwania wprowadzić parametry wyszukiwania instytucji szkoleniowych, po czym nacisnąć przycisk "Szukaj". Aby dokonać przeglądu danych szczegółowych wybranej instytucji oraz ceny i godziny szukanego szkolenia należy:

1. W oknie „Lista instytucji w rejestrze” zawierającym listę instytucji wpisanych do rejestru
znaleźć właściwą instytucję na liście, zaznaczyć znalezioną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk "Przeglądaj".
2. W oknie "Dane instytucji szkoleniowej w rejestrze" można przeglądnąć dane ogólne instytucji szkoleniowej oraz dane szczegółowe dotyczące np. danych teleadresowych siedziby głównej instytucji.
3. Aby zobaczyć więcej informacji o szkoleniach w siedzibie głównej i oddziałach instytucji należy otworzyć zakładkę „Siedziba główna i oddziały instytucji szkoleniowej”, wybrać dany oddział i nacisnąć przycisk "Przeglądaj" oraz wybrać po lewej stronie „Dział 2”. Uwaga!
Wypełnienie kilku kryteriów selekcji jednocześnie spowoduje, że wyświetlone zostaną tylko instytucje szkoleniowe spełniające WSZYSTKIE podane warunki równocześnie. W przypadku pozostawienia pustych pól filtrów i naciśnięcia przycisku "Szukaj", wyświetlona zostanie lista wszystkich instytucji szkoleniowych. 12.08.2010 r.

Ile trwa procedura uzyskania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych?

Wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję dokumentów, zawiadamia niezwłocznie instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w formie pisemnej. Okres oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku gdy przedłożone przez instytucję (wniosek  o wpis lub dokumenty) są niekompletne lub nieprawidłowe. Uwaga!
Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia, jeżeli wniosek lub przedłożone przez instytucję szkoleniową dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe, a instytucja mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub właściwych dokumentów w terminie miesiąca od dnia wezwania. 12.08.2010 r.

Nie przesłałem wniosku aktualizacyjnego dotyczącego kontynuowania działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym w terminie od 01 stycznia do dnia 31 stycznia, co mogę zrobić w takiej sytuacji, aby dalej figurować w rejestrze?

Konsekwencją niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w terminie do 31 stycznia, zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych. W przypadku wykreślenia z rejestru instytucja szkoleniowa powinna zarejestrować się ponownie. W tym celu należy wypełnić w systemie elektronicznym nowy wniosek o wpis, pamiętając o wybraniu opcji: „Posiadam kod dostępu” i wpisaniu dotychczasowego kodu dostępu. W przypadku braku kodu dostępu należy skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku (tel.: 058/32 61 845). Po wypełnieniu wniosku, zostanie wygenerowany nowy kod dostępu, który zostanie użyty w przypadku późniejszej edycji wniosku oraz aktualizacji. Formularz wniosku wydrukowany z systemu, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście  do Kancelarii Ogólnej WUP w Gdańsku - pokój nr 218 lub przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. 12.08.2010 r.

Co należy rozumieć pod pojęciem kształcenia w formie przygotowania zawodowego dorosłych?

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji zawodowej regulowany w art. 53 a - 54 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Organizowane jest przez powiatowe urzędy pracy dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Może ono odbywać się w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych albo przyuczenia do pracy dorosłych Praktyczna nauka zawodu dorosłych przeznaczona jest przede wszystkim dla długotrwale bezrobotnych, którym brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Okres trwania tej formy wynosi od 12 do 18 miesięcy. Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. Przyuczenie do pracy dorosłych umożliwia uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem. Przyuczenie do pracy dorosłych przeznaczone jest również dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe, które są częściowo zdezaktualizowane i wymagają uzupełnienia. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję, o której mowa w art. 53c ust. 2 ww. ustawy, lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.Jeżeli, nie znalazłeś satysfakcjonującej odpowiedzi, możesz przesłać pytanie do Nas lub skontaktować się z Nami telefonicznie.
Dane teleadresowe.