Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Oferty nr 05/15 na stanowisko od inspektora do starszego inspektora w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, w Wydziale Planowania, Badań i Analiz – Zespole Planowania i Ewaluacji Tomasz Robaczewski 2015-05-04 15:17:34
Oferta nr 03/15 na stanowisko inspektor w Wydziale Wdrażania Funduszy – Zespole Projektów Konkursowych Mariusz Płotka 2015-04-10 13:30:30
Oferta nr 04/15 na stanowisko inspektor w Wydziale Programów Rynku Pracy - Zespole Projektów Rozwojowych Tomasz Robaczewski 2015-04-07 12:44:55
Oferta nr 02/15 - na stanowisko od doradcy zawodowego-stażysty do doradcy zawodowego w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku Mariusz Płotka 2015-03-13 11:30:56
Oferta nr 01/15 - Inspektor - Wydział Programów Rynku Pracy - Zespół Projektów Rozwojowych Mariusz Płotka 2015-02-19 15:02:34
Konsekwencje dla przedsiębiorcy w przypadku nie dotrzymania warunków zawartej umowy o wypłatę świadczeń Mariusz Płotka 2015-02-19 13:06:26
Warunki dla przedsiębiorcy wynikające z zawartej umowy o wypłatę świadczeń Mariusz Płotka 2015-02-19 13:02:08
Jak otrzymać świadczenia Mariusz Płotka 2015-02-19 12:59:04
Zakres i wysokość pomocy na ochronę miejsc pracy Mariusz Płotka 2015-02-19 12:57:26
Kto jest uprawniony do uzyskania pomocy z Funduszu Mariusz Płotka 2015-02-19 12:53:41
Przetarg nieograniczony na realizację działań aktywizacyjnych, dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego Karolina Chajbos 2015-02-13 13:57:34
Instrukcja obsługi BIP Mariusz Płotka 2014-11-25 10:18:39
Oferta nr 06/2014 - na stanowisko inspektor - Wydział Planowania, Badań i Analiz - Zespół Badań i Analiz Tomasz Robaczewski 2014-11-12 15:12:14
Oferta nr 09/2014 - na stanowisko specjalista - Wydział Programów Rynku Pracy Tomasz Robaczewski 2014-11-12 15:10:24
Doradztwo biznesowe dla uczestników projektu, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną– 10 osób zwanych dalej Przedsiębiorcami- w ramach Projektu „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” Mariusz Płotka 2014-11-07
Organizacja i przeprowadzenie czterech szkoleń grupowych doskonalących kompetencje przedsiębiorcze dla 21 uczestników skierowanych przez WUP w Gdańsku Mariusz Płotka 2014-11-05
Oferta nr 07/2014 - na stanowisko inspektor - Wydział Programów Rynku Pracy - Zespół Projektów Rozwojowych Tomasz Robaczewski 2014-11-03 14:37:03
Oferta nr 08/2014 - na stanowisko specjalista - Wydział Programów Rynku Pracy Tomasz Robaczewski 2014-11-03 14:33:22
Oferta nr 05/2014 - na stanowisko doradca zawodowy - stażysta w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku Mariusz Płotka 2014-08-13 13:39:14
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi „Przeprowadzenie badań terenowych potrzeb zatrudnieniowych pracodawców województwa pomorskiego w roku 2014” Mariusz Płotka 2014-07-31 13:14:12