Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim ”

Środa, 8 lipca 2015 (14:47)

Przetarg nieograniczony na realizację działań aktywizacyjnych, dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego

Wtorek, 13 stycznia 2015 (11:47)
Strona 2 z 2