Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zespół Radców Prawnych

Dodano: Czwartek, 10 lipca 2014 (12:02)

Koordynator Radców Prawnych: Rafał Radomyski
Telefon: 58 326 18 06
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań zespołu należy świadczenie pomocy prawnej, o której mowa  w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.), w tym w szczególności:

1) sporządzanie opinii prawnych w zakresie stosowania prawa w sprawach zawierających konkretne pytania i komplet dokumentów;

2) udzielanie ustnych porad i konsultacji prawnych;

3) opiniowanie:

a) wewnętrznych aktów normatywnych Urzędu;

b) projektów umów;

c) odmowy lub uznania zgłoszonych roszczeń;

d) spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;

e) umorzenia wierzytelności w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia skutecznej   windykacji należności;

f) projektów uchwał na Zarząd i Sejmik Województwa Pomorskiego, które dotyczą zakresu działania Urzędu;

g) innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu;

4) opracowywanie i bieżące przekazywanie informacji prawnych;

5) występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub w postępowaniu egzekucyjnym;

6) obsługa prawna posiedzeń PWRRP;

7) występowanie z zapytaniami prawnymi do uprawnionych podmiotów;

8) prowadzenie repertorium spraw sądowych i opinii prawnych;

9) ocena formalno - prawna dokumentów niezbędnych do wdrażania projektów przy zachowaniu zasad wspólnotowych i postanowień umów finansowanych w ramach PO;

10) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia Instrukcji Wykonawczych w ramach PO;

11) opiniowanie wykazów i wniosków pod względem prawnym, co do zasadności lub odmowy wypłaty świadczeń z FGŚP;

12) opiniowanie pod względem prawnym wniosków o określenie warunków zwrotu lub umorzenia należności FGŚP pod względem zasadności;

13) monitorowanie celowości i aktualności wewnętrznych aktów normatywnych przygotowywanych na stanowisku.

2. Pracami Zespołu kieruje Koordynator Pomocy Prawnej.
3. Zespół Radców Prawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-10 12:02:10
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:45:23
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd