Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Dodano: Wtorek, 1 kwietnia 2014 (11:37)

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie wykonywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku powierzone przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
Otrzymanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymaga złożenia następujących dokumentów:

 1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku 
  wykaz dokumentów

 2. Wnioski i oświadczenia
  wniosek o wydanie zaświadczenia
  oświadczenie o wpisie do CEIDG
  oświadczenie o wpisie do KRS

 3. Wnioski o wydanie zaświadczenia powinny być kierowane na adres:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  ul. Podwale Przedmiejskie 30
  80-824 Gdańsk

 4. Wydanie ww. zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 78 pln (3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia).

  Opłaty można dokonać na konto:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
  ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
  nr konta: 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663
  tytułem: „Opłata za wydanie zaświadczenia o wykonywaniu działalności”.

  Opłaty można dokonać również w kasie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w pok. 120 w godzinach od 7.30 do 15 (opłat nie można dokonywać w ostatni dzień roboczy roku). 

 5. Termin załatwienia sprawy:
  Zgodnie z art. 35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie. Zgodnie z art. 35 § 3 cyt. wyżej ustawy w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jej załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  Sposób odwołania:
  Brak środków odwoławczych.

  Informacji na temat zaświadczeń można uzyskać:
  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku
  Wydział Pośrednictwa Pracy
  ul. Podwale Przedmiejskie 30
  tel. 0 58 32 64 880,  pokój 210
  tel. 0 58 32 61 817,  pokój 19
  e-mail: wup@wup.gdansk.pl

 6. Ochrona danych osobowych:
  Klauzula informacyjna 

Ważne informacje: Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

 • jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;
 • władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 99/42/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa.[1]
 • właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, lub
 • właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.
Podstawa prawna wydawania zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

[1] W województwie pomorskim Marszałek Województwa powierzył to zadanie Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku
Zmiany
Wytworzył: Anna Piwońska (2016-12-30)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-04-01 11:37:21
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2020-01-15 08:36:17
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd