Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasady składania zawiadomień przez podmioty zagraniczne

Dodano: Czwartek, 1 czerwca 2017 (08:55)

Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zobowiązani są złożyć marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usługi zawiadomienie.

Wraz z zawiadomieniem, przedsiębiorca zagraniczny składa marszałkowi województwa sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.

 

W przypadku gdy:

  • niemożliwe jest określenie planowanego miejsca świadczenia usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca zagraniczny składa zawiadomienie do marszałka województwa mazowieckiego;
  • planowane miejsce świadczenia usługi znajduje się na terenie co najmniej dwóch województw, przedsiębiorca zagraniczny składa zawiadomienie do marszałka województwa wybranego przez siebie spośród marszałków województw właściwych ze względu na planowane miejsce świadczenia usługi.

Zawiadomienie można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Zawiadomienie w postaci papierowej (wydrukowane i podpisane) prosimy kierować na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk , z dopiskiem na kopercie: Rejestr Agencji Zatrudnienia.

Dokumenty w postaci elektronicznej należy wypełnić na praca.gov.pl i złożyć do skrzynki podawczej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku po opatrzeniu:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W przypadku przekazania niekompletnych danych i wymaganych dokumentów, marszałek województwa informuje o tym przedsiębiorcę zagranicznego, który nie może rozpocząć działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do czasu uzupełnienia danych oraz dokumentów.

Zawiadomienie można złożyć na stronie internetowej

http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/wpz

Pliki do pobrania
Zawiadomienie podmiotu zagranicznego (PDF, 69,16kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Marcin Dobrzyniecki (2017-06-01)
Opublikował: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2017-06-01 08:55:10
Ostatnia zmiana: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2017-06-01 10:15:20
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd