Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasady składania wniosków i zawiadomień przez podmioty zagraniczne

Dodano: Czwartek, 29 sierpia 2019 (13:24)

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY, DORADZTWA PERSONALNEGO LUB PORADNICTWA ZAWODOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zawiadomienie, zawierające następujące dane: nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy; oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę; planowane miejsce i termin świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz zawiadomienia

Wraz z zawiadomieniem przedsiębiorca zagraniczny jest zobowiązany złożyć sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państwa pochodzenia.

Zasady składania zawiadomień

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej dla podmiotu działającego na terenie województwa pomorskiego, należy złożyć lub przesłać na adres:

 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 ul. Podwale Przedmiejskie 30

 80-824 Gdańsk

 z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia".

 

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRACY TYMCZASOWEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca zagraniczny z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pracy tymczasowej na terytorium tego państwa oraz zamierzający świadczyć tę usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 

Ubiegając się o wpis w tym zakresie podmiot zagraniczny składa:

1)      wniosek o wpis do rejestru z oświadczeniem

Formularz wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia

2)      sporządzone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentu uprawniającego tego przedsiębiorcę do prowadzenia działalności w zakresie pracy tymczasowej na terytorium państwa pochodzenia,

3)      kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych).

W przypadku ubiegania się o wydanie certyfikatu na świadczenie 3 usług (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego) oraz na świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej opłata dotyczy każdego z certyfikatów (czyli 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usługi pracy tymczasowej). Dopuszcza się możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie certyfikatów na kwotę 400 zł.

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na następujący rachunek bankowy:

30 1020 1811 0000 0002 0312 5663 prowadzony przez PKO BP

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

tytułem: „Wpis do rejestru agencji zatrudnienia".

Dowód wpłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty.

W przypadku, gdy opłatę za wnioskodawcę uiszcza inny podmiot w tytule opłaty należy umieścić nazwę (firmę) podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, na rzecz którego wniesiona została opłata za wydanie certyfikatu(ów). Wpisana w tytule opłaty nazwa (firma) podmiotu powinna być tożsama z danymi podmiotu zawartymi we wpisie podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

WAŻNE

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie 2 certyfikatów na świadczenie usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego oraz na świadczenie usługi pracy tymczasowej wymaga wystąpienia z 1 wnioskiem, w którym zaznaczone zostaną 2 pola dotyczące wszystkich rodzajów usług świadczonych przez agencje zatrudnienia.

W przypadku wniosku i oświadczenia przekazywanego w postaci papierowej ww. dokumenty powinny zostać podpisane czytelnie przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania podmiotu.

W przypadku występowania o wpis przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdańsk:

nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

tytułem: „Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa dla... (w tym miejscu należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika)".

UWAGA

W celu przyspieszenia weryfikacji wniosku podmiot ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przedkłada z wnioskiem dokumenty poświadczające, że spełnia on warunki określone w art. 19  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

1) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z właściwego Urzędu Skarbowego;

2) zaświadczenie wydane płatnikowi składek, wystawione przez Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS właściwą dla miejsca prowadzenia działalności, potwierdzające brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

3) zaświadczenie o niekaralności Zarządu Spółki/właściciela podmiotu z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenia wydane w ciągu ostatnich 30 dni należy przedłożyć w oryginale lub ich odpisie, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokumenty może również potwierdzić upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w celu przyspieszenia weryfikacji danych podmiotu występującego o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w tym w szczególności w zakresie posiadania stosownych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, można załączyć:

-        w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych organizacji - dokument (statut) potwierdzający, że ich celem statutowym jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego (odpis dokumentu).

-        w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - odpis umowy spółki, wskazującej na osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania spółki.

Zasady składania wniosków i innych dokumentów

 

Zmiany
Wytworzył: Marcin Dobrzyniecki (2019-08-29)
Opublikował: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2019-08-29 13:24:13
Ostatnia zmiana: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2019-08-29 13:33:20
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd