Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zakres i wysokość pomocy na ochronę miejsc pracy

Dodano: Poniedziałek, 10 lutego 2014 (13:27)

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracownikom z przyczyn niedotyczących pracowników, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym przysługuje:

  1. finansowane ze środków Funduszu świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za  czas  przestoju  ekonomicznego, do  wysokości  100%  zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do przestoju ekonomicznego, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika,
  2. finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie

– w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  z  uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika.

Pracownikowi objętemu obniżonym wymiarem czasu pracy przysługuje:

  1. finansowane ze środków Funduszu świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia  z  tytułu  obniżenia  wymiaru  czasu  pracy,  do  wysokości  100% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększonego o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika, w wysokości proporcjonalnej do obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem,
  2. finansowane ze środków przedsiębiorcy wynagrodzenie

– w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę,  z  uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem.

Przedsiębiorcy, w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, przysługują z Funduszu środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych od przyznanych świadczeń.

Wymienione wyżej świadczenia przysługują przez łączny okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń.

Zmiany
Wytworzył: Beata Owsiana (2015-02-19)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-02-10
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 12:57:26
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd