Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Wdrażania EFS

Dodano: Czwartek, 10 lipca 2014 (12:09)

Kierownik: Ewelina Ladko
Telefon: 58 326 18 13
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie, 80-824 Gdańsk
Godziny przyjmowania klientów 8:00 - 15:00

1. Do zadań wydziału należy współudział w programowaniu i wykonywanie zadań w ramach Działań współfinansowanych z EFS  wdrażanych w ramach PO

2. W ramach Wydziału funkcjonuje Administrator Merytoryczny Instytucji, który zajmuje się administrowaniem merytorycznym w ramach obowiązującego systemu informatycznego związanego z wdrażaniem EFS

3. Do zadań Zespołu Informacji i Konkursów EFS należy w szczególności:

1) przeprowadzanie konkursów w ramach Działań;

2) organizacja prac związanych z dokonywaniem wyboru projektów w trybie pozakonkursowym i konkursowym;

3) współudział w prowadzeniu działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, zgodnie ze Strategią Komunikacji Programu i właściwymi wytycznymi;

4) prowadzenie punktu informacyjnego;

5) wykonywanie zadań dotyczących procedury odwoławczej

6) przekazywanie do Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS propozycji zapisów do Rocznych Planów Działania;

7) koordynacja zamykania projektów po zakończeniu ich realizacji.

4. Do zadań Zespołu Projektów Konkursowych należy w szczególności:

1) przygotowanie kompletu dokumentów (w tym umowy) gotowych do podpisania z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania oraz przygotowanie aneksów lub rozwiązania umowy;

2) rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;

3) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizacji dofinansowanych projektów;

4) weryfikacja i poświadczanie wydatków w ramach projektów;

5) weryfikowanie i zatwierdzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników projektów składanych przez beneficjentów;

6) pogłębiona analiza wniosków o płatność beneficjenta i danych uczestników.

5. Do zadań Zespołu Projektów Urzędów Pracy należy w szczególności:

1) wzywanie powiatowych urzędów pracy do składania wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym;

2) przeprowadzenie oceny projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący;

3) przygotowanie kompletu dokumentów (w tym umowy) gotowych do podpisania z powiatowymi urzędami pracy, których projekty zostały wybrane do dofinansowania oraz przygotowanie aneksów lub rozwiązania umowy;

4) rozliczanie z powiatowymi urzędami pracy umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przyjętymi procedurami;

5) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego realizacji dofinansowanych projektów powiatowych urzędów pracy;

6) weryfikacja wydatków w ramach projektów powiatowych urzędów pracy;

7) weryfikowanie i zatwierdzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i danych uczestników projektów składanych przez beneficjentów (w tym weryfikacja wydatków w oparciu o faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej i dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty źródłowe dotyczące danego wydatku – tzw. „weryfikacja pogłębiona”.

6.Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Wdrażania EFS.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-10 12:09:14
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:52:56
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd