Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Programów Rynku Pracy

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (08:02)

Kierownik Michał Bruski
Telefon 58 326 18 41
Adres ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań wydziału należy realizacja działań w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności:

1) koordynowanie realizacji zobowiązania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dotyczącego integracji działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców województwa;

2) opracowywanie kryteriów podziału oraz ustalanie podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;

3) monitorowanie i analiza efektywności gospodarowania środkami Funduszu Pracy w regionie, w tym sporządzanie okresowych raportów dla ministra właściwego ds. pracy;

4) koordynowanie realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy;

5) opiniowanie i weryfikacja wniosków powiatowych urzędów pracy ubiegających się o dodatkowe środki Funduszu Pracy, w tym z przeznaczeniem na finansowanie nagród pracowników, wydatków fakultatywnych oraz rządowego programu wsparcia bezrobotnych do 30 roku życia;

6) realizacja zadań związanych z obsługą KFS, w tym podział i monitorowanie poziomu wykorzystania środków przez powiatowe urzędy pracy;

7) wspieranie metodyczne działań powiatowych urzędów pracy w zakresie wdrażania instrumentów rynku pracy, w tym w szczególności w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;

8) inicjowanie programów regionalnych i ich realizowanie, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy;

9) nadzorowanie zleconych agencjom zatrudnienia działań aktywizacyjnych na rzecz osób długotrwale bezrobotnych oraz koordynowanie ich współpracy z powiatowymi urzędami pracy;

10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

11) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych, projektów własnych, w tym w ramach współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

2. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 08:02:51
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:22:17
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd