Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (07:55)

Kierownik: Anna Pawłowska
Telefon: 58 326 48 86
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań wydziału należy realizacja działań w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności:

1) koordynowanie realizacji zobowiązania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dotyczącego wdrożenia regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy, w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy;

2) przygotowywanie i monitorowanie regionalnych planów działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich z uwzględnieniem zasad określonych w systemie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym we współdziałaniu z partnerami społecznymi;

3) przygotowywanie analiz i ocen sytuacji na rynku pracy oraz informacji istotnych
dla realizacji zadań samorządu województwa;

4) opracowywanie badań i analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz badanie zapotrzebowania na pracę w celu podniesienia efektywności prowadzenia działań na rzecz wzrostu i promocji zatrudnienia;

5) badanie popytu na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na regionalnym rynku pracy i upowszechnianie wyników tych badań;

6) realizacja zadań z zakresu statystyki publicznej rynku pracy;

7) ewaluacja programów i projektów rynku pracy, w tym w ramach PO oraz przygotowywanie i monitorowanie wniosków i rekomendacji;

8) realizacja własnych projektów badawczych;

9) współdziałanie z właściwymi podmiotami oświatowymi i szkołami wyższymi w zakresie opiniowania oraz harmonizowania kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego w województwie z potrzebami rynku pracy;

10) aktualizowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonana refundacja;

11) zapewnienie merytorycznego wkładu na stronie internetowej Urzędu.

2. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Zmiany
Wytworzył: Agnieszka Paluch (2017-01-05)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 07:55:01
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:24:11
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd