Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Organizacyjno - Prawny

Dodano: Środa, 26 czerwca 2013 (11:49)

Kierownik Wydziału: 
Agnieszka Paluch
Telefon: 58 32 64 893
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań wydziału należy zapewnienie warunków organizacyjno – prawnych funkcjonowania Urzędu wspierających realizację jego zadań, w tym w szczególności:

1) zapewnienie aktualności i kompletności wewnętrznych aktów normatywnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;

2) weryfikowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz dokumentów wnoszonych pod obrady Zarządu i/lub Sejmiku Województwa Pomorskiego;

3) wykonywanie zadań z zakresu sprawozdawczości Urzędu wymagających pozyskiwania danych z różnych komórek organizacyjnych, w tym sprawozdawczość z udzielonej przez Urząd pomocy publicznej;

4) koordynowanie spraw z zakresu informacji publicznej we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi;

5) obsługa kontroli zewnętrznych i audytów;

6) koordynowanie prac w zakresie zawierania porozumień, umów oraz aneksów związanych z realizowanymi zadaniami Urzędu;

7) koordynowanie prac w zakresie wprowadzania zmian do Instrukcji Wykonawczych oraz Opisu Funkcji i Procedur (OFiP) w ramach PO, zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi procedurami w tym zakresie;

8) koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;

9) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD);

10) organizacja posiedzeń PWRRP oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

11) koordynowanie procesu sporządzania Rejestrów Celów i Zadań oraz Rejestru Ryzyk, związanych z prowadzeniem kontroli zarządczej w Urzędzie;

12) przeprowadzenie procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w oparciu o wytyczne Ministra Finansów;

13) monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie;

14) prowadzenie archiwum zakładowego;

15) koordynowanie spraw związanych z udziałem Dyrekcji Urzędu w pracach komisji, komitetów oraz uczestnictwem w konferencjach i spotkaniach;

16) planowanie i organizacja narad wewnętrznych kierownictwa Urzędu;

17) planowanie i organizacja spotkań z instytucjami  i partnerami rynku pracy;

18) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatów Urzędu, w tym nadzór nad salą konferencyjną;

19) prowadzenie rejestru biletów komunikacji miejskiej.

2. Wydziałem kieruje kierownik Wydziału Organizacyjno - Prawnego.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-26 11:49:56
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2018-03-06 14:18:34
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd