Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Obsługi Finansowej i Kontroli EFS

Dodano: Czwartek, 10 lipca 2014 (12:19)

Kierownik: Aneta Hanowska
Telefon: 58 326-18-12
Adres: ul. Podawale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań wydziału należy prowadzenie całokształtu spraw dla Działań i projektów, współfinansowanych z EFS wdrażanych w ramach PO, w zakresie obsługi finansowej oraz kontroli, w tym w szczególności:

1) planowanie i monitorowanie środków finansowych;

2) wnioskowanie do Wydziału Finansów i Księgowości o przekazanie środków/zwrotów na rzecz beneficjentów/dysponentów;

3) kontrolowanie prawidłowości realizacji projektów na miejscu: kontrole w siedzibie beneficjentów oraz wizyty monitoringowe, zgodnie ze sporządzonym rocznym planem kontroli;

4) weryfikacja i poświadczanie wydatków, przygotowanie i przekazanie deklaracji wydatków i dokumentów niezbędnych do sporządzenia przez IZ rocznego zestawienia wydatków;

5) nakładanie korekt finansowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

6) odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

7) zgłaszanie podmiotów podlegających wykluczeniu do rejestru podmiotów wykluczonych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;

8) sporządzanie Rocznych Planów Działania;

9) monitorowanie postępów w realizacji Działań, w tym przygotowywanie prognoz wydatków w ramach Działań;

10) prowadzenie działań skutkujących osiąganiem celów pośrednich i końcowych, określonych w programach w formie wskaźników produktu, rezultatu i finansowych;

11) realizacja zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna

2. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Obsługi Finansowej i Kontroli EFS.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-10 12:19:10
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 09:07:41
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd