Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Dodano: Czwartek, 7 sierpia 2014 (14:41)

Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, wypełniając interaktywny wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Po wypełnieniu wniosku, jeśli instytucja nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu czy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) należy wydrukować wniosek i czytelnie podpisany przez osobę kierującą dostarczyć osobiście lub przesłać na adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których stanowi  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z dn. 16 czerwca 2014, poz. 781).

W przypadku braku informacji o prowadzeniu działalności pozaszkolnej w publicznym dostępnym rejestrze elektronicznym (CEIDG, KRS) instytucja dołącza do wniosku o wpis do rejestru kopię aktualnego dokumentu na podstawie którego prowadzi działalność pozaszkolną.

Dokumentem tym jest np.

 • kopia aktu założycielskiego publicznej szkoły, placówki lub ośrodka,
 • kopia wpisu do ewidencji niepublicznych szkół lub placówek prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o systemie oświaty,
 • kopia decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o uprawnieniach do prowadzenia studiów wyższych na określonym kierunku lub poziomie kształcenia,
 • kopia innego właściwego dokumentu określającego rodzaj, zakres działalności i organy lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wnioskodawcy zawierająca wpis o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej.

W przypadku złożenia wniosku o wpis instytucji zagranicznej należy złożyć przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego dokument potwierdzający na podstawie którego prowadzona jest edukacja.

Wojewódzki urząd pracy wzywa do uzupełnienia wniosku o wpis do rejestru w przypadku:
1)    niekompletnego lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku;
2)    braku informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (CEIDG, KRS) o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej i braku kopii aktualnego dokumentu, na podstawie którego instytucja prowadzi edukację pozaszkolną;
3)    niepodpisania wniosku w postaci papierowej czytelnym podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji szkoleniowej;
4)    nieopatrzenia wniosku w postaci elektronicznej:
a)    bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo
b)    podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.


Jeżeli instytucja szkoleniowa nie przedłoży poprawnie uzupełnionego wniosku zgodnie z wezwaniem, o którym mowa powyżej w terminie miesiąca od dnia otrzymania tego wezwania, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że nie ma podstawy prawnej do wpisania instytucji, która ma zawieszoną działalność gospodarczą do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Natomiast instytucja, która widnieje już w rejestrze i czasowo zawiesza działalność gospodarczą powinna poinformować o tym Wojewódzki Urząd Pracy. Instytucji nadaje się status „nieaktywna”. W przypadku wznowienia lub zakończenia prowadzenia działalności instytucja powinna poinformować Wojewódzki Urząd Pracy o tym fakcie w celu zmiany statusu lub wykreślenia z rejestru.

  Certyfikaty jakości / akredytacje

  Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiego standardu jakości usług. Instytucje szkoleniowe  mogą starać się o przyznanie np. akredytacji kuratora oświaty (http://akredytacje.men.gov.pl), certyfikatu systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydanego na podstawie międzynarodowych norm ISO, standardu HACCP, certyfikatu dla szkół językowych PASE lub innego znaku jakości.

  O uzyskanie certyfikatu jakości usług instytucje szkoleniowe mogą ubiegać się w instytucjach uprawnionych do wydawania tego typu dokumentów, np. certyfikat norm serii ISO w Polskim Centrum Akredytacji.

  Przydatne informacje:  Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji zawodowej regulowany w art. 53 a - 54 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Może ono odbywać się w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych albo przyuczenia do pracy dorosłych.


  Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy.
  Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu czeladniczego.
  Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie.
   Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub egzamin czeladniczy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje odpowiednio świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze zgodnie z przepisami.


  Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.
  Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
  * Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę.
   ** Przyuczenie do pracy dorosłych może kończyć się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzanymi przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.
  Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał:
  1)    egzamin sprawdzający, o którym mowa w punkcie * z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub
  2)    egzaminy, o których mowa w punkcie ** otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

  Dz.U. z dn. 16 czerwca 2014, poz. 781

  Zmiany
  Wytworzył: Anna Mikołajczyk (2014-08-07)
  Opublikował: Anna Mikołajczyk dnia: 2014-08-07 14:41:03
  Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2018-11-15 10:30:45
  Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

  Pokaż cały rejestr zmian

   

  podgląd

  podgląd