Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:21)

Pani: Izabela Kopernik
Telefon: 58 326 48 95
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań stanowiska należy badanie prawidłowości realizacji zadań komórek organizacyjnych, w tym w szczególności:

1) prowadzenie kontroli wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym rocznym planem kontroli oraz kontroli doraźnych, w zakresie zgodności działania z :

a) przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

b) aktami prawa o charakterze wewnętrznym (m.in. statut, zarządzenia Dyrektora Urzędu, instrukcje wykonawcze) oraz innymi dokumentami (m.in. uchwały sejmiku, uchwały zarządu, zarządzenia Marszałka) kształtującymi sytuację prawną, zadania i kompetencje zatrudnionych pracowników;

c) umowami, decyzjami wydanymi w sprawach indywidualnych;

d) innymi rozstrzygnięciami (m.in. zaleceniami pokontrolnymi organów kontroli zewnętrznej, decyzjami, postanowieniami, wyrokami sądowymi, uchwałami) podjętymi przez uprawnione podmioty;

e) zasadami i procedurami gospodarki finansowej;

2) opracowywanie wyników kontroli w formie protokołu oraz monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;

3) monitorowanie celowości i aktualności wewnętrznych aktów normatywnych przygotowywanych na stanowisku.

2. Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:21:46
Ostatnia zmiana: Barbara Ziemann dnia: 2019-10-01 14:38:30
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd