Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dodano: Piątek, 7 marca 2014 (12:54)

1) W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku sprawy interesantów załatwiane są według kolejności ich wpływu z zachowaniem terminów określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 33/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, który brzmi następująco:
„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.

Informacje o stanie Państwa sprawy można uzyskać pod numerem telefonu znajdującym się w zakładce Komórki Organizacyjne lub przy użyciu elektronicznej skrzynki.

2) Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą ePUAP . W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagana jest rejestracja Interesanta na portalu ePUAP, a następnie złożenie dokumentów elektronicznych i opatrzenie ich ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę  lub profilem zaufanym ePUAP. Maksymalna wielkość przekazywanych dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 3,5 MB.

Aby ułatwić korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, sposób jej obsługi został opisany w Instrukcji dla Obywatela.

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

Dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

 • .rtf – (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .pdf – (Portale Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • .doc – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .docx – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .odt – (Open Document), dokumenty w formacie Open Office.

Pliki graficzne:

 • .jpg (jpeg),
 • .gif,
 • .tif (.tiff),
 • .png,

Pliki skompresowane:

 • .zip – format kompresji plików ZIP,
 • .7z – format kompresji plików 7zip.

Pliki z arkuszami kalkulacyjnymi:

 • .xls,
 • .xlsx,
 • .ods.

Pliki z generatorów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

 • .xml.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych, obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są płyty CD-RW lub DVD-RW (płyty CD lub DVD wielokrotnego zapisu). Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

3) w sprawach skarg i wniosków:                                                              
1. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora lub wyznaczonego Wicedyrektora oraz Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Słupsku w środę każdego tygodnia w godzinach od 13.30 do 14.30 oraz od 15.30 do 16.00.
2. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu należy do zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego.

Korespondencję w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk

lub:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU
ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SŁUPSKU

ul. Jaracza 18A,
76-200 Słupsk

Zmiany
Wytworzył: Mariusz Płotka (2014-03-07)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-03-07 12:54:29
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2018-07-04 13:54:06
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd