Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

RODO - klauzula informacyjna

Dodano: Środa, 30 maja 2018 (13:35)

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP)
  z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
  adres e-mail: wup@wup.gdansk.pl
  tel. 58 326-18-01 fax: 58 326-48-94
 2. W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych(IOD),  z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: iod@wup.gdansk.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w  pkt 1 powyżej.
  Szczegółowe dane kontaktowe inspektora ochrony danych są dostępne w
  Biuletynie Informacji Publicznej - www.wup.gdansk.pl/bip/ w zakładce Ochrona danych osobowych.
  Z IOD może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pni/Pana danych osobowych przez WUP:
  1) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na WUP,
  2) wykonywanie przez WUP zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej WUP,
  3) wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4) w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1) podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2) podmioty, którym WUP powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
  - dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  - ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
  - w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu Prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. WUP nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  - wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  - wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy,
  Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez WUP.
Zmiany
Wytworzył: Beata Olszewska (2018-05-30)
Opublikował: Beata Olszewska dnia: 2018-05-30 13:35:52
Ostatnia zmiana: Jarosław Szwarc dnia: 2019-04-12 14:29:12
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd