Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przyjmowanie skarg i wniosków

Dodano: Czwartek, 24 sierpia 2017 (09:55)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski obywateli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r.  Nr 5 poz. 46)

I.    Zasady i  tryb załatwiania skarg i wniosków:

a)  Prawo składania skarg i wniosków przysługuje obywatelowi bez konieczności wykazywania posiadania interesu prawnego w sprawie.

b)  Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

1)  zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich    pracowników;

2)  naruszenie praworządności lub interesów skarżących;

3)  przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

1)  ulepszenia organizacji;

2)  wzmocnienia praworządności;

3)  usprawnienia pracy;

4)  zapobiegania nadużyciom;

5)  ochrony własności;

6)  lepszego zaspokajania potrzeb ludności

II.   Formy składania skarg i wniosków:

1)  pisemnie na adres Urzędu ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk lub Oddział Zamiejscowy ul. Jaracza 18A, 76-200 Słupsk;

2)  pismem złożonym osobiście:

- w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 212;

- w Punkcie Kancelaryjnym w pokoju nr 5 w Oddziale Zamiejscowym, ul. Jaracza 18A, 76-200 Słupsk;

3)  ustnie do protokołu:

- Sekretariat na I pietrze p. 124, WUP ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk;

- Punkt Kancelaryjny p. 5, Oddział Zamiejscowy, ul. Jaracza 18A, 76-200 Słupsk;

4)  faxem: 58 326-48-94

5)  za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymaga to posiadania przez wnoszącego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego  kwalifikowanego certyfikatu);

6)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wup@wup.gdansk.pl.

III. Przyjęcie obywateli w sprawie skarg i wniosków:

1. Właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków jest Dyrektor.

2. Właściwym do przyjmowania skarg i wniosków jest Dyrektor lub wyznaczony Wicedyrektor oraz Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Słupsku (dla spraw zgłaszanych w Słupsku).

3. Właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Dyrektora jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

4. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora lub wyznaczonego Wicedyrektora oraz Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Słupsku w środę każdego tygodnia w godzinach od 13.30 do 14.30 oraz od 15.30 do 16.00.

5. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 
                                                                                                           
IV. Opłata za wniesienie skargi:  
                                                                        
Wniesienie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega opłacie.                        

V.  Termin rozpatrzenia skarg:

a) Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje  zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.

b) Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie,nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego,albo wskazać mu właściwy organ.

 

Zmiany
Wytworzył: Jarosław Szwarc (2017-08-24)
Opublikował: Jarosław Szwarc dnia: 2017-08-24 09:55:40
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2018-06-29 12:38:39
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd