Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do projektu pt. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dodano: Poniedziałek, 18 lutego 2019 (13:53)

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w projekcie – rozstrzygnięcie naboru

Informacja o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera w projekcie - plik

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działając w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” przewidzianego do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

I. Cel partnerstwa
Celem partnerstwa jest zwiększenie szans na zatrudnienie 50 reemigrantów poprzez umożliwienie im zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych tak, aby były optymalnie dopasowane do aktualnych potrzeb i wymagań regionalnego rynku pracy i stanowiły adekwatną odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i zgłaszane przez nich oferty pracy.
Celem naboru jest wybór jednego partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu.

II. Zakres tematyczny partnerstwa
Projekt ukierunkowany jest na wspieranie powrotów obywateli polskich do kraju celem osiedlenia się i podjęcia zatrudnienia na terenie województwa pomorskiego. Działania planowane do realizacji w ramach projektu ujęte zostaną w 2 moduły zadaniowe.
Pierwszy moduł: „Tu wracam” obejmować będzie działania o charakterze doradczym, wspierającym proces relokacji. Do działań tych zaliczane będą: poradnictwo EURES i poradnictwo zawodowe.
Drugi moduł: „Tu pracuję” dedykowany będzie działaniom aktywizacyjnym, które wspierać będą reemigrantów w podnoszeniu i/lub uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych i podejmowaniu zatrudnienia. Do działań tych zaliczane będą: szkolenia zawodowe i pośrednictwo pracy.

Główne planowane działania to m.in.:
1. Poradnictwo EURES
2. Poradnictwo zawodowe
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenia zawodowe
5. Pozostałe formy wsparcia: tłumaczenie dokumentów, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów w trakcie: poradnictwa EURES, poradnictwa zawodowego oraz szkolenia, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkolenia, sfinansowanie egzaminu umożliwiającego potwierdzenie zdobytych kwalifikacji zawodowych, dodatek relokacyjny.
Najważniejszym efektem realizacji działań projektowych będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 45% uczestników projektu, osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

III. Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera
1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.
2. Pośrednictwo pracy (krajowe).
3. Szkolenia zawodowe.

IV. Podmioty uprawnione do udziału w naborze
Partnerem w projekcie może zostać każdy podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i uprawnienia niezbędne do realizacji zadań przewidzianych w projekcie. Do otwartego naboru na Partnera nie mogą przystępować podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie m.in. na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

V. Termin składania zgłoszeń:
Ofertę należy złożyć do 11 marca 2019 r.

VI. Sposób i miejsce składania zgłoszeń
Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, pokój 212 – Kancelaria, przy czym w każdym przypadku za datę skutecznego złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na wybór partnera w projekcie pn. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020.”

VII. Szczegółowe warunki udziału w naborze określone zostały w dokumentacji, która jest Integralną częścią ogłoszenia:
1) Regulamin otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Pomorskie! Tu wracam, tu pracuję” w ramach Działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2) Formularz oferty
3) Karta oceny formalnej
4) Karta oceny merytorycznej

Pliki do pobrania
Regulamin (PDF, 447,13kB)
Formularz ofertowy_pdf (PDF, 1,07MB)
Formularz ofertowy_doc (28,16kB)
Karta oceny formalnej (PDF, 556,32kB)
Karta oceny merytorycznej (PDF, 269,6kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Piotr Lademann (2019-02-18)
Opublikował: Piotr Lademann dnia: 2019-02-18 13:53:55
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2019-04-03 15:18:43
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd