Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Oddział Zamiejscowy w Słupsku

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (08:26)

Kierownik: Emilia Czujko
Telefon: 59 84-68-310
Sekretariat:

tel.: 59 84-68-300
e-mail: wup.slupsk@wup.gdansk.pl
faks: 59 84-68-302

Adres: ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk
Godziny przyjmowania klientów 7:30 - 15:30

1. Do zadań oddziału zamiejscowego należy realizacja działań w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności:

1) uczestniczenie w realizacji zobowiązania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dotyczącego wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego;

2) przyjmowanie skarg i wniosków;

3) do zadań oddziału zamiejscowego, realizowanych w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku (CIZ II), należy w szczególności:

a) świadczenie poradnictwa zawodowego, oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa pomorskiego;

b) wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy;

c) świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców oraz ich pracowników wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie;

d) współpraca z powiatowymi urzędami pracy oraz akademickimi biurami karier w opracowywaniu, aktualizacji i upowszechnianiu informacji zawodowych na terenie województwa oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;

e) realizacja działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;

f) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia;

g) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz popularyzacja idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie;

h) prowadzenie działalności informacyjnej Urzędu na portalu społecznościowym dotyczącym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku;

4) realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami UE, EOG oraz państwami, z którymi Wspólnota Europejska oraz jej członkowie zawarli umowy  o swobodzie przepływu osób poprzez wspieranie
i realizację działań sieci EURES, w tym koordynowanie realizacji tych działań na terenie województwa;

5) realizacja zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

6) realizacja zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE, EOG oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w tym:

a) pełnienie funkcji instytucji właściwej;

b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;

c) rozstrzygnięcie, w drodze decyzji, w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;

d) stwierdzenie zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nabytego w Rzeczypospolitej Polskiej przez bezrobotnego udającego się do innego państwa członkowskiego UE, EOG i Szwajcarii lub w drodze decyzji o odmowie zachowania tego prawa.

2. Oddziałem Zamiejscowym kieruje Kierownik Oddziału Zamiejscowego w Słupsku.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 08:26:54
Ostatnia zmiana: Barbara Ziemann dnia: 2019-07-31 08:03:37
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd