Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nabór na partnera do projektu

Dodano: Piątek, 19 sierpia 2011 (10:13)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działając na podstawie art. 28a ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.). ogłasza otwarty nabór na Partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu innowacyjnego testującego z komponentem ponadnarodowym realizowanego w trybie systemowym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pod nazwą „Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cel projektu: wypracowanie i przetestowanie propozycji nowych rozwiązań w poradnictwie zawodowym oraz wdrożenie ich w zakres usług publicznych służb zatrudnienia w Polsce. Grupą docelową rozwiązań opracowanych w ramach projektu będą głównie osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby powyżej 50 roku życia. Cel partnerstwa: opracowanie i przetestowanie wybranych modułów „Wielowymiarowego modelu wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych”.

Zakres zadań przewidziany dla potencjalnego Partnera:

 1. Opracowanie i udostępnienie modułów (w ramach etapu I)
  • (1)Symulacyjna metodyka badania kompetencji zawodowych w oparciu o próbki pracy
  • (4)Standard wsparcia motywacyjnego
  • (6)Standard pracy i współpracy zespołu asesorów
  • (7)Standard łącznego stosowania usług oraz włączania Modelu w zakres usług publicznych służb zatrudnienia wraz ze sposobami współpracy z innymi instytucjami pomagającymi głównie osobom niepełnosprawnym
 2. Udział w przygotowaniu projektu
 3. Konsultacje merytoryczne z zakresu zadań Partnera na etapie testowania projektu (w ramach etapu II)
 4. Wprowadzanie modyfikacji modułów w trakcie okresu testowania (w ramach etapu II)
 5. Udział w działaniach upowszechniających i mainstreamingowych (w ramach etapu II)
 6. Opracowanie planu ewaluacji modułów objętych zakresem zadań przewidzianych dla potencjalnego Partnera

Oczekiwania wobec potencjalnego partnera:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa
 2. Wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze
 4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu
 5. Dysponowanie zasobami pozwalającymi na opracowanie rozwiązań merytorycznych wskazanych w zakresie zadań Partnera
 6. Współpraca z Partnerami projektu

O wyborze Partnera decydować będą między innymi następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 4. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu.

Szczegółowy opis w/w modułów stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu otwartego naboru. Informacja o projekcie stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Otwartego naboru. Podstawą przystąpienia do Otwartego naboru jest złożenie Oferty współpracy. Wypełnione Oferty współpracy należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Projekt innowacyjny – Otwarty Nabór” osobiście lub drogą pocztową.

Miejsce składania Ofert współpracy:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk,
Kancelaria pok. 218.

Termin składania ofert rozpoczyna się od dnia ogłoszenia naboru, tj. 19.08.2011r. do dnia 12.09.2011r. godz. 15:30 włącznie. O zachowaniu terminu składania Ofert współpracy decyduje data wpływu Oferty współpracy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru:

p. Barbara Szymańska – telefon: 58 32-61-826;
e-mail: b_szymanska@wup.gdansk.pl
p. Wojciech Józef Konkel – telefon: 58 32-64-885;
e-mail: w_konkel@wup.gdansk.pl

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pod adresem www.wup.gdansk.pl/bip. Jednocześnie Podmioty składające Oferty współpracy zostaną powiadomione o wynikach naboru pocztą tradycyjną.

Pliki do pobrania
Zarządzenie nr 33 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (50kB)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33 (934,5kB)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33 (44,5kB)
Informacja o wynikach naboru (105,12kB)
Informacja o stronach umowy partnerskiej (PDF, 435,59kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Mariusz Płotka (2011-08-19 10:13:58)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2011-08-19
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2011-12-20 07:27:35
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd