Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kto jest uprawniony do uzyskania pomocy z Funduszu

Dodano: Poniedziałek, 10 lutego 2014 (13:26)

Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.672 z późn. zm.):

  1. u którego przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej wg Polskiej Klasyfikacji Działalności wynikający z wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, określony na podstawie przepisów o statystyce publicznej, wskazuje jej udział w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych lub chowie i hodowli zwierząt, a także wynikających z nich usługach,
  2. u którego wystąpiło ograniczenie w obrocie handlowym spowodowane spadkiem obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług  liczone w ujęciu ilościowym lub wartościowym łącznie nie mniej  niż o 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 6 sierpnia 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z tych samych 3 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
  3. który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz i Fundusz Pracy, z wyjątkiem gdy:
    • zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję z US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
    • zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz i Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył  do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę  zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz i Fundusz Pracy wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności tych składek.
  4. wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z póź.zm.).
Zmiany
Wytworzył: Beata Owsiana (2015-02-19)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 12:53:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 12:53:41
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd