Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Koordynacja Wielka Brytania (Brexit)

Dodano: Środa, 20 marca 2019 (13:21)

Brexit - Status i zasiłek dla bezrobotnych

Z dniem 30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpi z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. W związku z tym faktem przygotowano projekt ustawy, który ma na celu m.in. uregulowanie zasad pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli, oraz członków ich rodzin oraz świadczeń z zabezpieczenia społecznego, w okresie bezpośrednio następującym po wystąpieniu tego państwa. Szczegółowe informacje dot. projektu ustawy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale „Projekty aktów prawnych" na rok 2019. Z dniem 30 marca 2019 r. Zjednoczone Królestwo przestanie być państwem członkowskim Unii Europejskiej.

I. Nabywanie statusu bezrobotnego oraz zasiłków dla bezrobotnych na terytorium Polski przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin oraz obywateli polskich legitymujących się okresem pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Jeżeli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa lub członkiem jego rodziny przebywającym na terytorium Polski i zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy:

  1. W dniu 29 marca 2019 r. i
  • posiadasz prawo do zasiłku – to będzie Ci przysługiwało prawo do kontynuowania pobierania zasiłku do wyczerpania okresu na jaki został przyznany, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2020 r.;
  • nie posiadasz prawa do zasiłku, ponieważ jesteś w okresie tzw. „karencji" (oczekiwanie na zasiłek) - to nabędziesz prawo do zasiłku w wysokości i na okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) po upływie okresu „karencji".
  1. w okresie od dnia 29 marca 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. będziesz mógł kontynuować pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. W tym okresie należy uzyskać zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt czasowy.
  2. po dniu 31 marca 2020 r. będziesz mógł kontynuować pobieranie zasiłku dla bezrobotnych jeżeli uzyskałeś zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt czasowy.

II. Jeżeli jesteś obywatelem polskim lub państw członkowskich UE, państw EOG nie będących członkami UE i Konfederacji Szwajcarii oraz członków ich rodzin i pracowałeś na terenie Zjednoczonego Królestwa to:

  • okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przebyte w Zjednoczonym Królestwie do dnia 29 marca 2019 r. zostaną Ci zaliczone na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do okresu 365 dni uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku oraz do okresu, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku. Organem przyznającym prawo do zasiłku jest marszałek województwa;
  • okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności przebyte w Zjednoczonym Królestwie przed 31 marca 2020 r. zostaną Ci zaliczone do okresu 365 dni uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku oraz do okresu, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku o ile dniu 29 marca 2019 r. byłeś zatrudniony, wykonywałeś inną pracę zarobkową lub prowadziłeś pozarolniczą działalność na terytorium Zjednoczonego Królestwa i nadal pracowałeś po tej dacie.

Organem przyznającym prawo do zasiłku jest starosta. Należy podkreślić, iż starosta będzie mógł zaliczyć okresy pracy na terytorium Zjednoczonego Królestwa tylko w takiej sytuacji, gdy zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy w Polsce nastąpi przed 31 marca 2020 r. Po tej dacie nie będzie już możliwości uwzględnienia okresów pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa poza okresem, za który opłacono składkę na Fundusz Pracy. Jeżeli zatem zamierzasz przebywać i pracować na terenie Zjednoczonego Królestwa po zakończeniu okresu przejściowego tj. po 31 marca 2020 r. powinieneś już od dnia 30 marca 2019 r. rozpocząć opłacanie składki na Fundusz Pracy w Polsce, jeżeli chcesz aby okres pracy na terenie Zjednoczonego Królestwa został Ci w przyszłości (po powrocie do Polski) zaliczony do okresu 365 dni uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku oraz do okresu, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku. Szczegółowe informacje dot. zasad opłacania składki na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia za granicą znajdziesz na stronie z rozporządzeniem dot. składki na FP.
Podstawą przyznania prawa do zasiłku będą dokumenty wystawione przez urzędy brytyjskie.  

UWAGA:

Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzenia pozarolniczej działalności, które zostały już raz uwzględnione jako podstawa przyznania brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych, nie będą mogły stanowić podstawy przyznania polskiego zasiłku dla bezrobotnych na terytorium Polski. Fakt ten będzie dokumentowany na podstawie oświadczenia.

III. Korzystanie z usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy na terytorium Polski przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin.

Usługi rynku pracy tj. świadczone przez powiatowe urzędy pracy pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i organizacja szkoleń, do udziału w których do dnia 29 marca 2019 r. zostali skierowani obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin, będą realizowane na zasadach wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…) do czasu ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2020 r.
Uczestnictwo w formach pomocy organizowanych przez powiatowe urzędy pracy tzw. instrumentach rynku pracy ( np. stażach, pracach interwencyjnych, robotach publicznych), do udziału w których do dnia 29 marca 2019 r. zostali skierowani obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin, będą realizowane na zasadach wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…) do czasu ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany
Wytworzył: Departament Rynku Pracy MRPiPS (2019-02-25)
Opublikował: Piotr Lademann dnia: 2019-03-20 13:21:38
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2019-08-19 10:42:36
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd