Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Koordynacja UE/EOG lub Szwajcaria

Dodano: Środa, 22 stycznia 2014 (10:24)

Na czym polega koordynacja?

Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przewidują zastąpienia systemów krajowych jednym systemem europejskim. Wszystkie kraje mają swobodę decydowania o tym, kto ma być objęty ubezpieczeniem na podstawie ich ustawodawstwa, jakich udziela się świadczeń i na jakich warunkach. Wspólne przepisy UE mają na celu ochronę praw obywatela UE/EOG lub Szwajcarii w zakresie zabezpieczenia społecznego za granicą.

Kraje objęte koordynacją:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania (z wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonia, Finlandia, Francja (obejmuje również obszar Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Holandia, Polska, Portugalia (w tym Madera i Azorach), Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania w tym na Gibraltar (zasady nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich), Europejski Obszar Gospodarczy - Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria


Regulacje UE dotyczące koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia

Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego dotycząca świadczeń z tytułu bezrobocia jest uregulowana w artykułach 61 -65 Rozdziału 6  Rozporządzenia  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy wykonawcze znajdują się w artykułach 54-57 Rozdziału 5 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Regulacje polskie dotyczące koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń z tytułu bezrobocia

Zgodnie z art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.) do zadań samorządu województwa należy realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw UE/ EOG lub Szwajcarii oraz zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. do  państw, z którymi Rzeczpospolita zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń dla bezrobotnych (z Ukrainą i Republiką Macedonii).

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku pełni funkcję instytucji właściwej z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia.

Dodatkowe informacje dotyczące przepisów UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego znajdują się również w broszurze Komisji Europejskiej DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Dział E3 z 2010 r. pt.; „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej”:

Twoje prawa w każdym kraju 

Przewodniki dotyczące krajowych systemów ubezpieczeń społecznych dostępne na stronach internetowych Komisji Europejskiej

Spis Europejskich Instytucji Zabezpieczenia Społecznego w ramach EESSI - Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego.

Spis stanowi listę instytucji krajowych (publicznych i prywatnych) w sektorach służby zdrowia, rent i emerytur, zatrudnienia oraz świadczeń rodzinnych.

------------------------------------------------------------------------------------

Przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Osoba, która straciła pracę na terenie UE/EOG lub w Szwajcarii ma możliwość uzyskania zasiłku dla bezrobotnych w państwie ostatniego zatrudnienia na warunkach obowiązujących w tym państwie.

Jeżeli osoba nie spełniła warunków do otrzymania zasiłku w kraju, w którym ostatnio pracowała, lub nie występowała o zasiłek zagranicą i powróciła do Polski, prawo do zasiłku dla bezrobotnych z zaliczeniem okresów pracy z zagranicy będzie ustalane na podstawie polskiego ustawodawstwa w przypadku, gdy:

 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia był spełniony na terenie Polski;
 • ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia nie był spełniony w Polsce, ale według kryteriów określonych w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.  – pracownik jest osobą powracającą do swojego stałego miejsca zamieszkania „centrum interesów życiowych”;

W takim przypadku:

 • należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
 • złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku poniżej wymienione dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Druk WUP.PK-01 pobierz
 2. Oświadczenie do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Druk WUP.PK-02 pobierz oświadczenie powinno być wypełnione tylko w przypadku, gdy ostatnie miejsce pracy było zagranicą.
 3. Dokumenty potwierdzające okresy zaliczane przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych:
 • w przypadku pracy najemnej: świadectwa pracy, umowy zlecenia/umowy o dzieło wraz z rachunkami,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: zaświadczenie z ZUS, potwierdzające wysokości podstawy, od której naliczone zostały składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;

WAŻNE:

jeżeli wszystkie dokumenty, które potwierdzają okresy ubezpieczenia w Polsce złożyłeś w powiatowym urzędzie pracy nie musisz ponownie składać ich w WUP.

 1. Dokument PD U1 (dokument ten potwierdza okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte za granicą i jest wydawany przez zagraniczną instytucję właściwą).
 2. W przypadku braku dokumentu PD U1 należy złożyć Wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w innym państwie UE/EOG lub Szwajcarii Druk WUP.PK-03 pobierz oraz załączyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie za granicą;

Wszystkie dokumenty powinny być dołączone w formie oryginałów (do wglądu) lub kopiach poświadczonych urzędowo za zgodność z oryginałem.

Okres oczekiwania na wydanie dokument PD U1 jest uzależniony od zagranicznej instytucji właściwej i może wynosić nawet do kilku miesięcy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wydaję decyzję po otrzymaniu kompletu ww. dokumentów.

WAŻNE dla obywateli tzw. państw trzecich (Macedonia i Ukraina):

Obywatele Macedonii i Ukrainy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli ostatni okres zatrudnienia i ubezpieczenia spełnili w Polsce.

Sprawa prowadzona będzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku po złożeniu przez wnioskodawcę kompletu ww. dokumentów, w tym odpowiednika dokumentu PD Ul, potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte na Ukrainie lub Macedonii.

------------------------------------------------------------------------------------

Potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w Polsce

Osoba, która w jednym z krajów UE/EOG lub w Szwajcarii stara się o zasiłek dla bezrobotnych i chce aby okresy jej ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w Polsce zostały uznane przez kraj, w którym stara się o świadczenie dla bezrobotnych, powinna postarać się o uzyskania dokumentu PD U1. Dokument ten stanowi podstawę do zaliczenia ww. okresów przebytych w Polsce do ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w innym państwie członkowskim UE/EOG lub Szwajcarii.

W takim przypadku:

osoba zainteresowana powinna złożyć Wniosek o potwierdzenie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek w Polsce - dokument  U1 PL  Druk WUP.PK-04 pobierz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku (ważne jest miejsce zamieszkania przed wyjazdem z Polski) oraz dołączyć następujące dokumenty:

 • polskie świadectwa pracy (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia z ZUS o wysokości wynagrodzenia za pracę),  
 • decyzje o wpisie i wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia z ZUS, potwierdzające okres prowadzenia działalności gospodarczej z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Polski),
 • inne dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia/zatrudnienia, za które opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, np. umowa zlecenia wraz z zaświadczeniem z ZUS z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, potwierdzające okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce,
 • dokumenty potwierdzające odbywanie służby zastępczej, pobieranie zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, itp.

WAŻNE:

Wszystkie dokumenty powinny być przedłożone w formie oryginałów (do wglądu) lub w formie kopii poświadczonych urzędowo za zgodność z oryginałem np. w powiatowym urzędzie pracy lub wojewódzkim urzędzie pracy.

W przypadku, kiedy wszystkie dokumenty, które potwierdzają okresy ubezpieczenia w Polsce złożyłeś w powiatowym urzędzie pracy nie musisz ponownie składać ich w WUP.

WAŻNE dla obywateli tzw. państw trzecich (Macedonia i Ukraina):

Obywatele Macedonii i Ukrainy mogą ubiegać się o potwierdzenie okresów pracy w Polsce w wojewódzkich urzędach pracy występując o wydanie odpowiednika dokumentu PD U1 PL (np. na Ukrainie będzie to PD Ul/UA).

------------------------------------------------------------------------------------

Transfer zasiłku dla osób bezrobotnych do Polski

Bezrobotny, który nabył prawo do zasiłku w innym niż Polska kraju UE/EOG lub w Szwajcarii, ma prawo przyjechać do Polski w celu poszukiwania pracy i pobierać zasiłek w Polsce przez okres od 3 miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy, w wysokości jaka została ustalona przez zagraniczną instytucję właściwą.

Przed przyjazdem do Polski bezrobotny powinien zwrócić się do urzędu pracy, który przyznał prawo do zasiłku o wydanie formularza PD U2.

Bezrobotny z prawem do zasiłku, po przyjeździe do Polski w celu poszukiwania pracy:

 • powinien zgłosić się w terminie 7 dni, od dnia wyjazdu, do powiatowego urzędu pracy w Polsce w celu rejestracji jako osoba poszukująca pracy;
 • złożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku poniższe dokumenty:
 1. Kartę informacyjną dokumentu U2 Transfer zasiłku dla osoby bezrobotnej z państwa UE/EOG lub Szwajcarii WUP.PK-09 pobierz
 2. Oświadczenie do karty informacyjnej dokumentu U2 Transfer zasiłku dla osoby bezrobotnej z Państwa UE/EOG lub Szwajcarii WUP.PK-10 pobierz
 3. Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu U2 lub innego dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku;
 4. Zaświadczenie z PUP o rejestracji, jako osoba poszukująca pracy.

Osoba poszukująca pracy w Polsce z prawem transferu zasiłku, musi pozostawać w dyspozycji PUP i podlegać procedurom kontrolnym tak jak osoba bezrobotna. Ponadto jest obowiązana informować PUP o każdej okoliczności powodującej zmianę jej sytuacji w zakresie prawa do zasiłku.

Zasiłek dla osoby poszukującej w Polsce pracy nie jest wypłacany przez powiatowy urząd pracy, lecz przez instytucję właściwą w państwie, z którego transferowany jest zasiłek.

Aby kontynuować pobieranie zasiłku za granicą (o ile nie wykorzystano już całego okresu zasiłkowego), bezrobotny powinien powrócić do kraju, w którym nabył prawo do zasiłku najpóźniej ostatniego dnia transferu zasiłku.

------------------------------------------------------------------------------------

Transfer zasiłku z Polski

Bezrobotny z prawem do zasiłku, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy ma prawo poszukiwać pracy w innym kraju członkowskim UE/EOG lub Szwajcarii oraz prawo do zachowania praw nabytych, tj. wypłaty polskiego zasiłku za granicą.

W tym celu bezrobotny może zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, o wydanie dokumentu PD U2, potwierdzającego prawo transferu zasiłku z Polski do innego państwa UE/EOG lub Szwajcarii, w którym bezrobotny zamierza poszukiwać pracy.

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, ubiegająca się o dokument PD U2 powinna:

 • pozostawać w dyspozycji powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, minimum przez 4 tygodnie przed dniem wyjazdu (w uzasadnionych przypadkach okres ten może być skrócony);
 • zgłosić zamiar wyjazdu we właściwym powiatowym urzędzie pracy i złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U2 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku - co najmniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem.

W celu uzyskania dokumentu PD U2 należy złożyć:

 1. Wniosek o wydanie dokumentu U2 PL Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce podczas poszukiwania pracy w innym kraju UE/EOG lub Szwajcarii WUP.PK.-06 pobierz
 2. Zaświadczenie do wniosku o wydanie dokumentu U2 PL Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce podczas poszukiwania pracy w innym kraju UE/EOG lub w Szwajcarii WUP.PK.-07 pobierz
 3. Oświadczenie do wniosku o wydanie dokumentu U2 PL Zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce podczas poszukiwania pracy w innym kraju UE/EOG lub w Szwajcarii WUP.PK.-08 pobierz

W przypadku rezygnacji z wyjazdu albo jeśli termin wyjazdu opóźni się o więcej niż 7 dni, należy niezwłocznie powiadomić o tym wojewódzki urząd pracy oraz zwrócić dokument PD U2.

Po przyjeździe do państwa poszukiwania pracy:

 • osoba bezrobotna powinna zgłosić się do odpowiednich służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy, w terminie 7 dni od daty wyjazdu z Polski, celem zarejestrowania się jako poszukująca pracy. Niedotrzymanie tego terminu może spowodować utratę prawa do zasiłku.
 • osoba bezrobotna musi pozostawać w dyspozycji lokalnych służb zatrudnienia w kraju poszukiwania pracy i podlegać tamtejszym procedurom kontrolnym, a także jest zobowiązana do informowania tamtejszych służb o każdym przypadku powodującym zmianę sytuacji osoby bezrobotnej.

Bezrobotny, który pobierał transferowany zasiłek dla bezrobotnych, poszukiwał pracy w innym państwie UE i powrócił do Polski, zachowuje prawo do kontynuowania wypłaty zasiłku na podstawie polskiego ustawodawstwa (o ile nie wykorzystał już całego okresu zasiłkowego), gdy zgłosi się w powiatowym urzędzie pracy, najpóźniej ostatniego dnia transferu zasiłku.

Okres transferu zasiłku nie może przekroczyć okresu posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

------------------------------------------------------------------------------------

Informacji o rodzinie i wynagrodzeniu do zagranicznej instytucji właściwej w ramach świadczeń rodzinnych.

Dokument SED U006 „Informacja o rodzinie” lub SED U004 „Informacje o wynagrodzeniu” stanowią zaświadczenia dotyczące członków rodziny osoby bezrobotnej, którzy muszą być uwzględnieni przy naliczaniu świadczeń z tytułu bezrobocia. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku po uzyskaniu niniejszego wniosku wraz z kompletem dokumentów o rodzinie wydaje SED U006 lub U004 i przekazuje do właściwej instytucji zagranicznej

W celu uzyskania dokumentu Dokument SED U006 lub U004 należy złożyć:

Wniosek o przekazanie informacji o rodzinie i wynagrodzeniu do zagranicznej instytucji właściwej w ramach świadczeń rodzinnych.  Dokument SED U006 lub U004 WUP.PK-11 pobierz

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego, orzeczenia sądu o rozwodzie;
 2. Odpis/y aktu/ów urodzenia dzieci;                                                
 3. Zaświadczenie/a o zameldowaniu członków rodziny;         
 4. W przypadku posiadania zatrudnienia przez współmałżonka/ę lub partnera/ę wnioskodawcy należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznych zarobków (brutto i netto);                     
 5. W przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej przez współmałżonka/ę lub partnera/ę wnioskodawcy należy dołączyć zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy (PUP) o okresie rejestracji i wysokości oraz okresie przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych lub jego braku;
 6. Jeśli występuje brak dochodów współmałżonka/i lub partnera/ki można złożyć oświadczenie odpowiednio o braku dochodów/zarobków i pozostawaniu na utrzymaniu wnioskodawcy – np. na druku WUP.PK-05 pobierz
 7. Zaświadczenie z gminnego / miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS/GOPS) o uzyskiwanych dochodach lub ich braku (świadczenia rodzinnego, opiekuńczego itp.);                                                                   
 8. Zaświadczenie/a ze szkoły/uczelni o pobieraniu nauki przez dziecko/dzieci (w przypadku, jeśli dotyczy);         
 9. Zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez dzieci (w przypadku, jeśli dotyczy);                  
 10. Zaświadczenie/a potwierdzające niepełnosprawność członków rodziny (w przypadku, jeśli dotyczy);    
 11. Inne stosowne dokumenty w celu uwzględnienia przy naliczaniu świadczeń.

WAŻNE:

Wszystkie dokumenty powinny być przedkładane w formie oryginałów (do wglądu) lub kopiach poświadczonych urzędowo za zgodność z oryginałem np. w powiatowym lub w wojewódzkim urzędzie pracy po przedłożeniu oryginałów dokumentów.

Zmiany
Wytworzył: Renata Kozłowska (2018-05-30)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2014-01-22 10:24:24
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2019-08-19 10:15:41
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd