Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kontakt

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w  zakresie świadczeń dla bezrobotnych można uzyskać:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

pok. nr 25 /parter/
telefony: 58 326 18 32; 58 326 48 72; 58 326 18 58
fax: 58 326 48 94

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Oddział Zamiejscowy w Słupsku
ul. Jaracza 18 A
76-200 Słupsk


telefon: 59 846 83 00
fax: 59 846 83 02

Informację dot. RODO

Administratorem danych osobowych w sprawach dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla bezrobotnych w województwie pomorskim jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem 58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym strona postępowania może się skontaktować poprzez email iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa – przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Dane osobowe przekazane w zgłoszeniu będą przekazane Ministerstwu właściwemu ds. pracy oraz dostawcom usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego. Ponadto dane osobowe mogą być przekazane instytucjom właściwym i łącznikowym ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE/EOG lub Szwajcarii, innym podmiotom w niezbędnym zakresie oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.

Stronie postępowania przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Stronie postępowania przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zmiany
Wytworzył: Renata Kozłowska (2018-05-30)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2011-01-10 19:00:54
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2019-03-01 10:16:57
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd