Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kontakt

Kontakt

Dodatkowych informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w  zakresie świadczeń dla bezrobotnych można uzyskać:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

pok. nr 25 /parter/
telefony: 58 326 18 32; 58 326 48 72; 58 326 18 58
fax: 58 326 48 94

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Oddział Zamiejscowy w Słupsku
ul. Jaracza 18 A
76-200 Słupsk


telefon: 59 846 83 00
fax: 59 846 83 02

Informacja dotycząca RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA  -  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. L 119 z 04.05.2016), uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem 58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz prowadzenia korespondencji w tym zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa – przepisach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Pani/Pana dane osobowe znajdujące się w zgłoszeniu będą przekazane Ministerstwu właściwemu ds. pracy, dostawcom usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane instytucjom właściwym i łącznikowym ds.  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach UE/EOG/Szwajcarii lub państw, z którymi Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym w zakresie zasiłków dla bezrobotnych oraz innym podmiotom w niezbędnym zakresie.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów tj. ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich prostowania i graniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zmiany
Wytworzył: Renata Kozłowska (2018-05-30)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2011-01-10 19:00:54
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2019-08-19 10:44:07
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd