Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Konsekwencje dla przedsiębiorcy w przypadku nie dotrzymania warunków zawartej umowy o wypłatę świadczeń

Dodano: Poniedziałek, 10 lutego 2014 (13:33)

W przypadku gdy przedsiębiorca, który zawarł z marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń, nie spełnił warunków w niej zawartych lub nie poddał się kontroli, jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy marszałka województwa, z którego otrzymał środki:

  1. Całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej  zgodnie  z metodologią  określoną  w  komunikacie  Komisji  w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6), naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania przez marszałka województwa środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na rachunek przedsiębiorcy.
  2. Kwoty  pomocy  wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz  z  odsetkami równymi stopie referencyjnej obliczanej zgodnie z metodologią określoną w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, naliczonymi od dnia następującego po dniu przekazania przez marszałka województwa środków na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na rachunek przedsiębiorcy – jeżeli niespełnienie zawartych w umowie o wypłatę świadczeń polega na wykorzystaniu pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.
Zmiany
Wytworzył: Beata Owsiana (2015-02-19)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-02-10
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 13:06:26
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd