Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Jak otrzymać świadczenia

Dodano: Poniedziałek, 10 lutego 2014 (13:31)

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do wymienionego wyżej rozporządzenia.

Do wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:

 1. kopię umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub kopię decyzji urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 3 lit. a w/w ustawy;
 2. plan   spłaty  zadłużenia  z   tytułu   składek,  zgodny  ze   złożonym  wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek, w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 3 lit. b w/w ustawy;
 3. kopię układu zbiorowego pracy lub porozumienia, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 w/w ustawy;
 4. formularz zawierający informacje wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r. poz. 1543).

We wniosku o przyznanie świadczeń przedsiębiorca składa oświadczenia o:

 1. posiadaniu statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 2. wystąpieniu  u  przedsiębiorcy spadku  obrotów  gospodarczych,  o  którym  mowa w art. 3 ust. 1a  pkt 2 w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1  w/w ustawy
 3. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze;
 4. niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, o którym mowa w art. 3 ust. 1a pkt 3 w/w ustawy;
 5. nieprzeznaczeniu świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów, o których mowa w art. 3 ust. 2 w/w ustawy;
 6. liczbie zatrudnianych pracowników;
 7. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 8. rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych;
 9. obowiązującej u przedsiębiorcy stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe;
 10. nieosiągnięci przez pracowników objętych wykazem pracowników uprawnionych do świadczeń  wypłacanych z Funduszu w roku, w którym jest dokonywana wyplata świadczeń, kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stanowiącej 30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia  miesięcznego w  gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, a jeżeli taką podstawę wymiaru osiągnęli  w  tym roku – oświadczenie, że naliczone składki na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe  wykazane w wykazie pracowników uprawnionych =do świadczeń wypłacanych z Funduszu  obliczone zostały tylko od tej części podstawy wymiaru składek, która nie spowodowała przekroczenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Wypłata świadczeń następuje na podstawie umowy zawartej między marszałkiem województwa a przedsiębiorcą oraz wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z Funduszu, składanego przez przedsiębiorcę niezwłocznie po podpisaniu umowy o wypłatę świadczeń za okres od dnia jej podpisania do ostatniego dnia miesiąca, w którym podpisana została umowa o wypłatę świadczeń, oraz co miesiąc do końca każdego miesiąca, za który świadczenie jest należne. Marszałek województwa przekazuje na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Świadczenia  oraz  wynagrodzenia,  o  których  mowa  wyżej,  przedsiębiorca niezwłocznie wypłaca pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dotyczących potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę.

Zmiany
Wytworzył: Beata Owsiana (2015-02-19)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-02-10
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 12:59:04
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd