Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacje ogólne

Dodano: Środa, 5 czerwca 2019 (10:44)

WPIS PODMIOTU DO REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA
 

W celu wpisania podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, należy złożyć lub przesłać stosowny wniosek wraz z załącznikami na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia". Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wnioskodawca: składa:

  • oświadczenie (zał. nr 1 do wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia),
  • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych). W przypadku ubiegania się o wydanie certyfikatu na świadczenie 3 usług (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego) oraz na świadczenie usługi w zakresie pracy tymczasowej opłata dotyczy każdego z certyfikatów (czyli 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usługi pracy tymczasowej). Dopuszcza się możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie certyfikatów na kwotę 400 zł.

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na następujący rachunek bankowy: 

30 1020 1811 0000 0002 0312 5663 prowadzony przez PKO BP

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tytułem: „Wpis do rejestru agencji zatrudnienia".

Dowód wpłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty.

W przypadku, gdy opłatę za wnioskodawcę uiszcza inny podmiot w tytule opłaty należy umieścić nazwę (firmę) podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru agencji zatrudnienia, na rzecz którego wniesiona została opłata za wydanie certyfikatu(ów). Wpisana w tytule opłaty nazwa (firma) podmiotu powinna być tożsama z danymi podmiotu zawartymi we wpisie podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UWAGA

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie 2 certyfikatów na świadczenie usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego oraz na świadczenie usługi pracy tymczasowej wymaga wystąpienia z 1 wnioskiem, w którym zaznaczone zostaną 2 pola dotyczące wszystkich rodzajów usług świadczonych przez agencje zatrudnienia.

W przypadku wniosku i oświadczenia przekazywanego w postaci papierowej ww. dokumenty powinny zostać podpisane czytelnie przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania podmiotu.

W przypadku występowania o wpis przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12,

80-803 Gdańsk:

nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

 

tytułem: „Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa dla... (w tym miejscu należy wpisać imię i nazwisko pełnomocnika)".

Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w celu przyspieszenia weryfikacji danych podmiotu występującego o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w tym w szczególności w zakresie posiadania stosownych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, można załączyć:

  • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych organizacji - dokument (statut) potwierdzający, że ich celem statutowym jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego (odpis dokumentu).
  • w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - odpis umowy spółki, wskazującej na osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania spółki.

UWAGA !

W celu przyspieszenia weryfikacji wniosku podmiot ubiegający się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia przedkłada z wnioskiem dokumenty poświadczające, że spełnia on warunki określone w art. 19  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

1) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków z właściwego Urzędu Skarbowego;

2) zaświadczenie wydane płatnikowi składek, wystawione przez Terenową Jednostkę Organizacyjną ZUS właściwą dla miejsca prowadzenia działalności, potwierdzające brak zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;

3) zaświadczenie o niekaralności Zarządu Spółki/właściciela podmiotu z Krajowego Rejestru Karnego.

Zaświadczenia wydane w ciągu ostatnich 30 dni należy przedłożyć w oryginale lub ich odpisie, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokumenty może również potwierdzić upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

Podmiot świadczący usługi w zakresie agencji zatrudnienia zobowiązany jest posiadać wpisany do KRS lub CEIDG przed rozpoczęciem działalności regulowanej co najmniej jeden z numerów PKD w zależności od rodzaju świadczonych usług.

 

Usługi pośrednictwa pracy.

 

78.10.Z
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy.
Podklasa ta obejmuje:
− wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,
− działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,
− działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet.
Podklasa ta nie obejmuje:
− działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.

78.30.Z
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
Podklasa ta obejmuje:
− działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów.
Jednostki tu klasyfikowane reprezentują pracodawcę w sprawach związanych z listami płac,
podatkami oraz innymi zagadnieniami fiskalnymi dotyczącymi pracowników, ale nie są one
odpowiedzialne za kierowanie i nadzór nad pracownikami.
− działalność związaną z udostępnianiem pracowników na długi okres lub na stałe.
Jednostki tu klasyfikowane wykonują szeroki zakres czynności związany z udostępnianiem
pracowników oraz zarządzaniem personelem.
Podklasa ta nie obejmuje:
− działalności związanej z kierowaniem pracowników na określony czas w celu zastępstwa
lub uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta, sklasyfikowanej w 78.20.Z,
− dostarczania pracowników połączonego z nadzorem lub prowadzeniem firmy,
sklasyfikowanego w podklasie odpowiedniej dla danej działalności gospodarczej.

Usługi doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.


70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Podklasa ta obejmuje:  
-doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:  planowania strategicznego i organizacyjnego,   strategii i działalności marketingowej,
- kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
- zarządzania produkcją,
- zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
-planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,  
-opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
-doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:  planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
-planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.  
 Podklasa ta nie obejmuje:
- projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
- doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,
- działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z,
- doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,
- doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,
- doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,
- doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z.


85.60.Z. 
Działalność wspomagająca edukację
Podklasa ta obejmuje: 
-doradztwo edukacyjno-zawodowe, 
-działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
-działalność komisji egzaminacyjnych, 
-działalność dotyczącą oceny szkoleń, 
-organizowanie programów wymiany studenckiej, 
-działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.
 Podklasa ta nie obejmuje: 
-badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
-sklasyfikowanych w 72.20.Z  działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

 

Usługi pracy tymczasowej.

78.20.Z
Działalność agencji pracy tymczasowej
Podklasa ta obejmuje:
− działalność związaną z kierowaniem pracowników do pracodawcy na określony czas, w celu zastępstwa lub uzupełnienia jego personelu.
Agencje pracy tymczasowej ujęte w niniejszej podklasie nie prowadzą bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami w miejscach pracy klientów.

 

WYKREŚLENIE PODMIOTU Z REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH AGENCJE ZATRUDNIENIA

W celu wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia (wykreślenie na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru), należy złożyć lub przesłać stosowny wniosek (https://www.praca.gov.pl/formularze/wizualizacja/pdf?kodFormularza=KRAZ-WYK ) na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia".

Do ww. wniosku należy załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100 złotych) na rachunek bankowy

Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk:
nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 
tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru" (w tytule opłaty należy umieścić nazwę podmiotu, którego dot. wniosek o wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia).

Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej przez stronę www.stor.praca.gov.pl 

 

KONTROLA DZIAŁALNOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA
 
Zgodnie z art. 18o ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482), marszałek województwa sprawuje kontrolę, w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art. 19 i art. 19e-19fa ww. ustawy. W stosunku do podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego ww. kontrolę sprawuje - z upoważnienia Marszałka Województwa Pomorskiego - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Dla usprawnienia kontroli i zmniejszenia jej uciążliwości dla podmiotu kontrolowanego zaleca się:

  • posiadanie w czasie kontroli aktualnych ( z ostatnich 30 dni) zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • posiadanie aktualnego (z ostatnich 30 dni) zaświadczenia o niekaralności osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, lub właściciela w przypadku działalności jednoosobowej, lub wspólników w spółce cywilnej.
  • w przypadku nieobecności kierującego podmiotem kontrolowanym podczas kontroli, zadbanie o posiadanie podczas kontroli przez osobę składającą wyjaśnienia  pisemnego upoważnienia lub pełnomocnictwa (jeśli osoba taka reprezentuje i podpisuje dokumenty w czasie kontroli)
  • posiadanie książki kontroli.

Jeśli w wyniku kontroli ujawniono co najmniej jedno z niżej wymienionych naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, konsekwencją zgodnie z art. 18m ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będzie wykreślenie, w drodze decyzji, agencji zatrudnienia z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, bez uprzedniego wzywania do usunięcia naruszeń:

1) otwarcie likwidacji,

2) ogłoszenie upadłości,

3) karalność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121-121b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 
Ważne!

Zgodnie z art. 19fa ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia, podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 1-3, oraz podmioty prowadzące działalność o której mowa w art. 19c ust. 2 pkt 1-3 i 5-7 ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r. są obowiązane posiadać lokal, w którym świadczone będą usługi zgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.
Należy zaznaczyć, iż przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie określają dodatkowych warunków odnośnie posiadanych przez agencje zatrudnienia lokali. Zamiarem ustawodawcy było, aby agencje zatrudnienia świadczyły swoje usługi w uprzednio wskazanych lokalach, nie zaś w lokalach wirtualnych, co zgodnie ze zgłoszonym przez Państwową Inspekcję Pracy postulatem – ma wzmocnić ochronę klientów agencji zatrudnienia przez zwiększenie skuteczności kontroli prowadzonych w agencjach zatrudnienia. Natomiast prowadzenie przez agencje tzw. „wirtualnych biur" zwiększa ryzyko nadużyć w stosunku do osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, a także utrudnia, a nawet uniemożliwia przeprowadzenie kontroli. W związku z tym wskazanie przez agencje zatrudnienia wirtualnego biura nie spełnia wymagań zawartych w przepisie art. 19fa ww. ustawy.
 

KONTAKT W SPRAWIE REJESTRU AGENCJI ZATRUDNIENIA

Dodatkowych informacji na temat rejestru agencji zatrudnienia udziela: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk., tel.: 58/32 61 819, 58/32 61 831, 58/32 61 835 oraz mail.: wup@wup.gdansk.pl.

Wszelką korespondencję związaną z rejestrem agencji zatrudnienia należy kierować na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dopiskiem na kopercie: Rejestr Agencji Zatrudnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO") informujemy, iż Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Marszałek Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 85 56, e-mail: info@pomorskie.eu

W związku z tym, iż Marszałek Województwa Pomorskiego powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Gdańsku (WUP) proszę kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku:

 

- drogą elektroniczną: iod@wup.gdansk.pl 

- lub kierując korespondencję na adres: Inspektor ochrony danych Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, sprawowania nadzoru - prowadzania kontroli oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w ww. zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa oraz Rozdział 6 „Agencje zatrudnienia” ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482).

Pani/Pana dane są przetwarzane przez Ministerstwo właściwe ds. pracy oraz przez dostawców usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego, ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Dane osobowe w zakresie wymaganym do wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia będą udostępnione w jawnym rejestrze prowadzonym elektronicznie na stronie stor.praca.gov.pl, w związku z powyższym te dane będą dostępne publicznie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane właściwym instytucjom publicznych i służbom na terenie RP.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do skorzystania przez Panią/Pana z usług w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia.

 

Zmiany
Wytworzył: Katarzyna Kiedrowska (2019-06-05)
Opublikował: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2019-06-05 10:44:21
Ostatnia zmiana: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2019-12-20 14:40:43
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd