Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacje ogólne o rejestrze

Dodano: Wtorek, 30 września 2014 (11:23)

WPIS DO Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) - WYMAGANE DOKUMENTY

 • Instytucja składa wniosek o wpis do RIS poprzez stronę http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris  do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej.
 • Poprawnie złożony wniosek powinien zostać prawidłowo wypełniony
  i podpisany przez uprawnioną osobę do reprezentacji instytucji.
 • Do wniosku o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym, instytucja szkoleniowa dołącza kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną.

WAŻNE INFORMACJE

 • Spółki cywilne powinny złożyć również kopię umowy spółki wraz z aneksami.
 • Wydruki z CEIDG lub KRS powinny potwierdzać wpis PKD (symbol z działu 85.5) o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej. Jeżeli dokument nie zawiera tego zapisu, wówczas należy dokumentację uzupełnić o inny dokument np. statut instytucji, uchwałę zarządu, umowę spółki.

 

W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek prawidłowo złożony to taki wniosek, który został przekazany przez instytucję przez aplikację http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris :

1) za pomocą  podpisu kwalifikowanego lub,

2) profilu zaufanego ePUAP lub,

3) po wypełnieniu wniosku poprzez aplikację, wydrukowany, czytelnie podpisany wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w § 2.2. rozporządzenia  w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 781) przesłany w formie papierowej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na adres:

 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

 

W przypadku instytucji szkoleniowej reprezentowanej przez pełnomocnika wymagany jest oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a.)  wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2016, poz. 1827).


Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Miasta Gdańska

Nr konta: 31124012681111001038773935

 

POTWIERDZENIE WPISU DO RIS 

Wpis do RIS  dokonywany jest bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z art. 35 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego sprawa powinna być załatwiona niezwłocznie. Zgodnie z art. 35 § 3 cyt. wyżej ustawy w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego jej załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wojewódzki Urząd Pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych i  wydaje zawiadomienie o wpisie  jednorazowo w momencie wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru.

Instytucje zarejestrowane w RIS oraz wszyscy użytkownicy rejestru mogą samodzielnie wygenerować aktualne potwierdzenie  - na stronie internetowej:  http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris została udostępniona funkcja

 "Drukuj aktualny wpis do RIS". 

 

SPOSÓB ODWOŁANIA

Instytucji szkoleniowej ubiegającej się o wpis do RIS nie przysługuje prawo do odwołania.

 

OBOWIĄZKI  INSTYTUCJI  ZAREJESTROWANYCH W RIS

Instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RIS mają obowiązek poinformowania właściwego WUP o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym. Wnioski o kontynuację działalności powinny zostać przesłane do dnia 31stycznia każdego roku.

Niewywiązanie się z obowiązku poinformowania WUP o kontynuacji działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym skutkuje wykreśleniem z RIS.

Ponadto każda instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru i mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego zobowiązana jest do informowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Gdańsku o:

 • zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii - w terminie miesiąca od dnia wystąpienia tych okoliczności,
 • zmianie danych teleadresowych, formy organizacyjnej lub osoby kierującej instytucją do wniosku aktualizacyjnego należy dołączyć aktualne dokumenty rejestracyjne instytucji, potwierdzające zaistniałe zmiany (o ile nie występują one w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym: CEIDG, KRS, rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych).


WYKREŚLENIA

Zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych:

1) na wniosek instytucji szkoleniowej;

2) w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy;

3) w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową;

4) w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru niezwłocznie po wystąpieniu wyżej wymienionych okoliczności, o czym powiadamia na piśmie instytucję szkoleniową.

CELE  REJESTRU  INSTYTUCJI  SZKOLENIOWYCH

 • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
 • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
 • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
 • racjonalizacja wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń, ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego,
 • umożliwienie  zaprezentowania własnej oferty przez nowe instytucje, drobne, prywatne firmy,
 • ukazanie bogatej bazy danych usług szkoleniowych zarówno dla samych instytucji, jak i użytkowników korzystających z zawartych w niej informacji.

KLAUZULA  INFORMACYJNA

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO") informujemy, iż Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk


Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: wup@wup.gdansk.pl, telefonicznie pod numerem tel. 58 326 18 01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@wup.gdansk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu dokonania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz prowadzenia korespondencji w ww. zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781).

Pani/Pana dane osobowe przekazane w zgłoszeniu będą przekazane Ministerstwu właściwemu ds. pracy oraz dostawcom usług IT w zakresie obsługi systemu informatycznego. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Dane osobowe w zakresie  wymaganym do wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych będą udostępnione w jawnym rejestrze prowadzonym elektronicznie na stronie stor.praca.gov.pl, w związku z powyższym te dane będą dostępne publicznie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym
w zakresie obsługi Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Zmiany
Wytworzył: Iwona Kenigsman (2018-05-29)
Opublikował: Anna Mikołajczyk dnia: 2014-09-30 11:23:06
Ostatnia zmiana: Iwona Kenigsman dnia: 2019-08-28 12:38:37
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd