Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku

Dodano: Środa, 23 lipca 2014 (08:19)

Kierownik: Anna Lewicka
Telefon: 58 32 37 220
Adres: ul. Żabi Kruk 16 (parter), Gdańsk
Godziny przyjmowania klientów: 7.30 - 15.30

1. Do zadań wydziału (CIZ I) należy realizacja działań w obszarze regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, w tym w szczególności:

1) koordynowanie realizacji zobowiązania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 dotyczącego wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego;

2) świadczenie poradnictwa zawodowego, oraz jego koordynowanie w publicznych służbach zatrudnienia na terenie województwa pomorskiego;

3) wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego przez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy;

4) świadczenie poradnictwa zawodowego na rzecz pracodawców oraz ich pracowników wspomagając powiatowe urzędy pracy w tym zakresie;

5) współpraca z powiatowymi urzędami pracy oraz akademickimi biurami karier w opracowywaniu, aktualizacji i upowszechnianiu informacji zawodowych na terenie województwa oraz innych zasobów informacji pomocnych w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze ogólnokrajowym w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;

6) realizowanie działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy;

7) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej przez urzędy pracy;

8) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz popularyzacja idei uczenia się przez całe życie i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie;

9) prowadzenie działalności informacyjnej Urzędu na portalu społecznościowym dotyczącym Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku;

2. Wydziałem kieruje Kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku.

Zmiany
Wytworzył: Iwona Wójcik (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-07-23 08:19:11
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2018-07-19 10:08:19
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd