Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Koordynacja Macedonia lub Ukraina

Dodano: Środa, 30 maja 2018 (14:48)

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH – dot. osób zatrudnionych na Ukrainie i w Macedonii lub obywateli tych państw

Jesteś osobą bezrobotną? Obywatelem Ukrainy lub Macedonii, który stara się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju pochodzenia lub w Polsce? Obywatelem polskim, który pracował na Ukrainie lub Macedonii? Te informację są dla Ciebie!

W Polsce obowiązują dwie umowy dwustronne z zakresu zabezpieczeń społecznych, które dot. zasiłków dla osób bezrobotnych, tj. zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polska a Republiką Macedonii oraz Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą:

  • Umowa z dnia 6 kwietnia 2006r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym oraz porozumienie do umowy (Dz.U. z 2007 r., nr 229, poz. 1686 oraz nr 218, poz. 1690),
  • Umowa z dnia 18 maja 2012 roku między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym oraz porozumienie do umowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1373 oraz 1375)

Korzyści

Umowy gwarantują, że zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania nie wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie ubezpieczenia społecznego, a ich okresy ubezpieczenia w którymkolwiek z trzech wymienionych państw będą tak samo traktowane w państwie z którego bezrobotny pochodzi, jak również w państwie w którym pracował.

W celu zaliczenia okresu zatrudnienia, który uprawniałby do zasiłku dla bezrobotnych w innym kraju niż kraj w którym się pracowało należy uzyskać z kraju zatrudnienia odpowiedni dokument np. obywatel Ukrainy zarejestrowany z powiatowym urzędzie będzie miał zaliczony okres zatrudnienia w Polsce na podstawie świadectwa pracy (tak samo jak obywatel Polski) jednakże jeżeli chce mieć również zaliczony okres zatrudnienia na Ukrainie z ukraińskiego urzędu pracy musi uzyskać i przedłożyć w polskim urzędzie dokument UA/PL.

Ważne:

  • Osoba bezrobotna, która na terenie Polski stara się o zasiłek dla bezrobotnych musi sama postarać się o dokument potwierdzający okresy ubezpieczenia na Ukrainie i przedłożyć go w urzędzie pracy, dla osób które pracowały na terenie Macedonii o taki dokument wystąpi WUP.
  • Osoba bezrobotna, która na terenie Macedonii lub Ukrainy stara się o zasiłek dla bezrobotnych, a pracowała w Polsce powinna wystąpić do WUP z wnioskiem o potwierdzenie tego okresu w celu zaliczenia go w państwie w którym stara się o świadczenie.

Urzędy, które wystawiają dokumenty:

Polska: Wojewódzkie urzędy pracy (w zależności od zamieszkania)

Macedonia: Агенциjа за вработување на Република Македoнија - Централа во Скопје (Urząd Pracy Republiki Macedonii - Centrala w Skopje)

Ukrain: Державна служба зайнятості (Państwowa Służba Zatrudnienia)

Macedonia

Zgodnie z art. 21 Umowy:

1) Okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z przepisami prawnymi jednej z Umawiających się Stron są uwzględniane, w niezbędnym zakresie, przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami prawnymi drugiej Umawiającej się Strony, o ile osoba zainteresowana, bezpośrednio przed utratą pracy, posiada okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z przepisami prawnymi tej Umawiającej się Strony.

2) Jeżeli zgodnie z przepisami prawnymi jednej Umawiającej się Strony okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych zależy od długości okresu ubezpieczenia, ustęp 1 stosuje się odpowiednio.

3) Jeżeli zgodnie z przepisami prawnymi jednej Umawiającej się Strony wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od wysokości przychodu, od którego opłacono składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, bierze się pod uwagę tylko przychód osiągnięty zgodnie z przepisami prawnymi Umawiającej się Strony.

4) Jeżeli okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z przepisami prawnymi jednej Umawiającej się Strony zostały uwzględnione dla ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami prawnymi drugiej Umawiającej się Strony, okres wypłaty zasiłku zostaje skrócony o okres, za który osoba bezrobotna otrzymywała zasiłek zgodnie z przepisami prawnymi pierwszej Umawiającej się Strony.

Art. 17 Porozumienia

1) Jeżeli w celu przyznania zasiłku dla bezrobotnych właściwa instytucja jednej Umawiającej się Strony sumuje okresy ubezpieczenia zgodnie z artykułem 21 Umowy, żąda ona od właściwej instytucji drugiej Umawiającej się Strony zaświadczenia, na odpowiednim formularzu, potwierdzającego okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie ze stosowanymi przez nią przepisami prawnymi.

2) Na formularzu, o którym mowa w ustępie 1, potwierdza się także te okresy w których otrzymywany był zasiłek dla bezrobotnych zgodnie z przepisami prawnymi stosowanymi przez instytucję, która wydaje formularz.

Ukraina

Zgodnie z art. 9 Umowy:

1) Okresy ubezpieczenia przebyte zgodnie z ustawodawstwem jednego państwa są uwzględniane, jeżeli  jest to niezbędne i jeżeli się one nie pokrywają, przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa, jeżeli osoba zainteresowana posiada okresy ubezpieczenia przebyte bezpośrednio przed utratą pracy zgodnie z ustawodawstwem drugiego państwa.

2) Okres wypłacania zasiłku dla bezrobotnych podlega skróceniu o okres, w którym bezrobotny otrzymywał taki zasiłek na terytorium drugiego państwa w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Art. 5 Porozumienia stanowi, że wnioskodawca przedkłada instytucji właściwej w państwie, gdzie ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych, zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte na terytorium drugiego państwa. Oznacza to, że w przypadku ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, to bezrobotny powinien zwrócić się bezpośrednio do ukraińskiej instytucji właściwej o potwierdzenie na odpowiednim formularzu (tj. formularzu UA/PL) okresów ubezpieczenia przebytych na terytorium Ukrainy oraz okresów pobierania w tym kraju zasiłku dla bezrobotnych.

Przydatne linki:

Wykaz umów o zabezpieczeniu społecznym

Umowa i Porozumienie Administracyjne z Ukrainą

Zasady podejmowania pracy w Polsce przez osoby niebędące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii

 

Zmiany
Wytworzył: Renata Kozłowska (2018-05-30)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2018-05-30 14:48:06
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2019-08-19 10:43:29
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd