Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Poradnik dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

Dodano: Wtorek, 29 marca 2016 (11:57)

Rejestr Agencji Zatrudnienia

Prowadzenie agencji zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności regulowanej.

Wniosek o wpis do rejestru należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Wniosek może zostać złożony w formie elektronicznej (poprzez stronę http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz) lub papierowej.

Wniosek składany w postaci elektronicznej zawiera dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze wniosku, oraz powinien być opatrzony:

 1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, albo
 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/wupgdansk

Wniosek zawierać musi następujące dane:

 1. Oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru.
 2. Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu.
 3. Oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności.
 4. Numer identyfikacji podatkowej NIP.
 5. Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –   w przypadku przedsiębiorcy.
 6. Adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

Potwierdzenia dokonania wpisu dokonuje marszałek województwa poprzez wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniającego do świadczenia usług w charakterze agencji zatrudnienia. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Dostęp do wniosku : https://www.praca.gov.pl/formularze/wizualizacja/pdf?kodFormularza=KRAZ-WNI

Rejestr Agencji Zatrudnienia w województwie pomorskim

Uregulowania związane z warunkami wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, natomiast uregulowania związane z wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i prowadzeniem działalności przez agencje zatrudnienia zawarte są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz w ustawach szczególnych, regulujących poszczególne zakresy prowadzenia agencji zatrudnienia (ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług:

 1. pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:
  • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
  • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
  • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2 cyt. ustawy,
 2. doradztwa personalnego, polegających w szczególności na: a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
 3. poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na:
  • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
  • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,
 4. pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. 

Na terenie województwa pomorskiego organem właściwym do prowadzenia stosownego rejestru jest Marszałek Województwa Pomorskiego (działający z jego upoważnienia Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku). Wnioski do Rejestru Agencji Zatrudnienia należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jest jawny i jest również prowadzony w formie elektronicznej. Jest on dostępny w serwisie:

www.stor.praca.gov.pl

Wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

W celu wpisania podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, należy złożyć lub przesłać stosowny wniosek wraz z załącznikami na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia". Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wzór w dokumentach do pobrania) wnioskodawca:

 • składa kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych).

UWAGA!

W przypadku ubiegania się o wydanie certyfikatu na świadczenie 3 usług (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego) oraz na świadczenie usługi  w zakresie pracy tymczasowej opłata dotyczy każdego z certyfikatów (czyli 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i doradztwa personalnego oraz 200 zł za certyfikat dotyczący świadczenia usługi pracy tymczasowej). Dopuszcza się możliwość złożenia jednej wpłaty za wydanie certyfikatów na kwotę 400 zł.   

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na następujący rachunek bankowy: 

nr 30 1020 1811 0000 0002 0312 5663 prowadzony przez PKO BP
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
tytułem: "Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia dla podmiotu…".

Opłaty można dokonać również w kasie Urzędu przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w pok. 120.

Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby). Opłata z ww. tytułu stanowi dochód Samorządu Województwa Pomorskiego.

W przypadku występowania przez pełnomocnika, należy załączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańska:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk:
nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
tytułem: „Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa".

Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w celu przyspieszenia weryfikacji danych podmiotu występującego o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w tym w szczególności w zakresie posiadania stosownych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, można załączyć:

 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych organizacji - dokument (statut) potwierdzający, że ich celem statutowym jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego zaleca się w przypadku składania kserokopii ww. dokumentu poświadczenie go „za zgodność z oryginałem" przez osobę(y) uprawnione do reprezentacji podmiotu,
 • w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki, wskazującej na osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania spółki zaleca się w przypadku składania kserokopii ww. umowy poświadczenie jej „za zgodność z oryginałem" przez osobę(y) uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Wykreślenie podmiotu z rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

W celu wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia (wykreślenie na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru), należy złożyć lub przesłać stosowny wniosek ( wzór wniosku dostępny jest w dokumentach do pobrania) na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia". Do ww. wniosku należy załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gdańska:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-803 Gdańsk:
nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 
tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru".

Obowiązki informacyjne agencji zatrudnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja zatrudnienia ma obowiązek :

Art. 19e. 1. (…) informowania marszałka województwa o:

 1. każdej zmianie danych, o których mowa w art. 18e ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich powstania, przy czym art. 18e ust. 3 stosuje się odpowiednio (wzór formularza w dok. do pobrania);
 2. zaprzestaniu działalności (wzór formularza w dok. do pobrania);
 3. zawieszeniu albo wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, o których mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania tej działalności (wzór formularza w dok. do pobrania).

Art. 19f. 1. (…) przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług, o których mowa w art. 18 ust. 1, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni, zawierającej w szczególności:

1) liczbę osób, z uwzględnieniem obywatelstwa, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, a w przypadku kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych także z podaniem państw zatrudnienia;

2) liczbę pracodawców oraz osób korzystających z usług doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego;

3) liczbę osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do pracy tymczasowej, z podaniem obywatelstwa cudzoziemców skierowanych do pracy tymczasowej;

4) informację o zrzeszeniu agencji zatrudnienia w związkach branżowych.

 2. W przypadku konieczności zmiany informacji o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w ust. 1, agencja zatrudnienia przedstawia marszałkowi województwa zmienioną informację w terminie do dnia 1 marca danego roku.

INFORMACJA

Wszelką korespondencję związaną z rejestrem agencji zatrudnienia należy kierować na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk , z dopiskiem na kopercie: Rejestr Agencji Zatrudnienia.

Informacji w sprawie  rejestru agencji zatrudnienia udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku tel. 58/32 61 831 oraz 58/32 61 817.

 tel.: 19524  - informacja w sprawie obsługi strony internetowej  http://stor.praca.gov.pl

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

tel. 58 326 85 56

e-mail: info@pomorskie.eu

W związku z tym, iż Marszałek Województwa Pomorskiego powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (WUP) z siedzibą w Gdańsku. Proszę kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz  z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku:

-                drogą elektroniczną: iod@wup.gdansk.pl 

-                lub kierując korespondencję na adres: Inspektor ochrony danych Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, , ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, sprawowania nadzoru - prowadzania kontroli oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w ww. zakresie.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa - przepisach dotyczących prowadzenia Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (ustawy o promocji i instytucjach rynku pracy).

Pani/Pana dane są przetwarzane przez Ministerstwo właściwe ds. pracy oraz przez dostawców usług IT
w zakresie obsługi systemu informatycznego, ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Dane osobowe w zakresie  wymaganym do wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia będą udostępnione w jawnym rejestrze prowadzonym elektronicznie na stronie stor.praca.gov.pl, w związku z powyższym te dane będą dostępne publicznie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane właściwym instytucjom publicznych i służbom na terenie RP. 

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania
i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia Pani/Pana danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/ Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do skorzystania przez Panią/Pana z usług w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru agencji zatrudnienia
 2. Wniosek o zmianę danych 
 3. Wniosek o wykreślenie 
 4. Formularz zawiadomienia o zawieszeniu działalności
 5. Formularz zawiadomienia o wznowieniu działalności
 6. Klasyfikacja zawodów i specjalności z 2014 roku (PDF, 1,95MB)
 7. Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. 

 

Zmiany
Wytworzył: Marcin Dobrzyniecki (2016-03-29)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2016-03-29 11:57:07
Ostatnia zmiana: Marcin Dobrzyniecki dnia: 2019-06-05 10:49:11
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd