Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

Dodano: Poniedziałek, 14 września 2015 (10:22)

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 

działając  na podstawie Art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w ogłoszonym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej konkursie
nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 realizowanym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WERDziałanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

1. Cel projektu: wypracowanie rekomendacji (przy zaangażowaniu różnych interesariuszy działających lokalnie i regionalnie w województwie pomorskim), które poprawią docieranie do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, określą propozycje działań kierowanych do tychże osób oraz sformułują kryteria wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych na terenie województwa pomorskiego.

2. Cele partnerstwa: działania mające na celu zawiązanie szerokiego partnerstwa merytorycznego w województwie pomorskim w ramach którego: zdiagnozowane zostaną potrzeby i potencjał osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej oraz wypracowane zostaną rekomendacje umożliwiające zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim.

 

3. Zakres udziału Partnera w projekcie:

1)  wspólne przygotowanie wniosku projektowego,

2)  wspólna realizacja projektu i udział w zarządzaniu projektem,

3) udział w tworzeniu partnerstwa merytorycznego powołanego w celu opracowania ww. rekomendacji (Partnerstwo merytoryczne musi składać się łącznie z co najmniej: podmiotów zajmujących się problematyką młodzieży, IRP, instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów funkcjonujących w systemie edukacji, pracodawców/organizacji pracodawców),

4) udział w opracowaniu założeń do badania mającego na celu zdiagnozowanie potrzeb i potencjałów osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz analizę potrzeb i możliwości pomorskiego rynku pracy, w tym funkcjonujących na nim pracodawców,

5) udział w opracowaniu rekomendacji, oparty na wiedzy i doświadczeniu Partnera
w realizacji podobnych projektów jak i pracy z osobami młodymi, wykluczonymi,
w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz na zapisach dokumentów wymienionych
w ogłoszeniu o naborze nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15,

6) współtworzenie metod wdrażania rekomendacji i ich wdrażanie.

 

4. Maksymalna wartość realizowanego projektu szacowana jest na wyrażoną w PLN równowartość 100 000 EUR wkładu publicznego, zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu. Projekt realizowany będzie od 15.01.2016 do 31.12.2016.

 

5. Przedmiotowy projekt jest realizowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty i wytyczne.

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-duszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;

- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.;

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r.

- System realizacji programu operacyjnego – system realizacji programu operacyjnego, o którym mowa w art. 6 ustawy.

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

http://www.power.gov.pl/media/2155/Wytyczne_kwalifikowalnosc_wydatkow_EFFR_EFS_FS_2014_20.pdf

-  Ogłoszenie o naborze nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art1202,konkurs-w-ramach-dzialania-2-4-po-wer.html

 

Złożenie przez Oferenta oferty partnerstwa w przedmiotowym naborze jest jednocześnie jego deklaracją, iż jako potencjalny partner przyjmuje do wiadomości treści powyższych dokumentów i zobowiązuje się do ich przestrzegania na każdym etapie realizacji partnerstwa.

 

6. Kryteria wyboru partnera:

a) zgodność misji/profilu działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa i
z założeniami konkursu,

b) oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (opracowanie koncepcji tworzenia partnerstwa merytorycznego na potrzeby wypracowania rekomendacji oraz opracowanie rekomendacji – wymagane doświadczenie we współpracy z instytucjami pomocy i integracji społecznej i podmiotami zajmującymi się problematyką młodzieży),

c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (dotyczących osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, z kategorii NEET, doświadczenie w opracowywaniu metod aktywizacji osób młodych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy i bieżący kontakt z tymi osobami),

d) znajomość problemów osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, nie pracujących, nie uczących się i nie szkolących się oraz doświadczenie
w podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

d) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie , tj. brak zobowiązań wobec podmiotów publiczno-prawnych i innych uniemożliwiające rozpoczęcie działań.

7. Termin i sposób składania ofert

Oferty partnerstwa, w zaklejonej kopercie z adnotacją „Wybór partnera do projektu
w ramach konkursu
POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 należy nadsyłać lub składać do dnia 05.10.2015r. roku do godziny 15.00 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (pok. 218), ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Liczy się moment wpływu oferty do Kancelarii. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2015r. roku o godzinie 15.15. Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej WUP w Gdańsku w dniu 06.10.2015r.

 

8.Wymagane dokumenty:

a) karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,

b) oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnerów - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze, podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, dodatkowo parafowana na każdej stronie,

c) dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS lub innej właściwej ewidencji, uwzględniająca stan faktyczny na moment złożenia oferty),

d) statut,

e) ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe za poprzedni rok budżetowy,

f) oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego

g) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,

h) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust. 6 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104) w związku z art. 113 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r., przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241),

i) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.), art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1417 ze zm.).

j) inne, niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli wynikają z treści niniejszego ogłoszenia o naborze.

 

Dokumenty, o których mowa w lit. c- j, mogą zostać złożone w formie kserokopii potwierdzonych przez Oferenta za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem reprezentacji.

9. Informacje dodatkowe

a) ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą PO WER, a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS,

b) osoby upoważnione do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru:

-pani Emilia Szakun (tel. 58 32 64 884; e-mail: e_szakun@wup.gdansk.pl);

-pani Agnieszka Fedorowicz (tel. 58 32 61 823; e-mail: a_fedorowicz@wup.gdansk.pl),

c) wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej WUP w Gdańsku w dniu 06.10.2015r.

Pliki do pobrania
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów z dnia 14.09.2015r. Karta zgłoszenia partnera. (261,5kB)
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o otwartym naborze partnerów z dnia 14.09.2015r. (254kB)
Zmiany
Wytworzył: Emilia Szakun (2015-09-14)
Opublikował: Tomasz Robaczewski dnia: 2015-09-14 10:22:28
Ostatnia zmiana: Tomasz Robaczewski dnia: 2015-09-14 10:22:28
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd