Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wypłaty świadczeń na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych

Dodano: Czwartek, 19 lutego 2015 (13:23)

Głównym celem powołania i działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zagwarantowanie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników w przypadku zaistnienia niewypłacalności pracodawcy. Środki na realizację powyższego zadania pochodzą ze składek płaconych przez pracodawców, windykacji i zwrotów środków od pracodawców oraz z innych dochodów. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. w związku ze zmianami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) struktury terenowe oraz zakres zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przejęli marszałkowie województw. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw pracy, natomiast jednostkami, które przejęły struktury terenowe FGŚP w całym kraju są Wojewódzkie Urzędy Pracy. W związku z tym, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przejął zadania Biura Terenowego FGŚP w Gdańsku i realizuje je w ramach swojej działalności jako Wydział Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaspokojeniu podlegają należności główne z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę;
 • wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 • odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający;
 • odszkodowania, o którym mowa w art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy;
 • dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy,
 • składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych,

W przypadku zaistnienia niewypłacalności pracodawcy o powyższe świadczenia pracownik może wystąpić do Funduszu składając wniosek indywidualny a osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy składa wykaz zbiorczy lub uzupełniający.

Niewypłacalnością pracodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych jest:

 1. ogłoszenie upadłości pracodawcy lub wszczęcie wobec niego wtórnego postępowania upadłościowego – dniem niewypłacalności jest dzień wydania postanowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego pracodawcy;
 2. otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978) - dniem niewypłacalności jest dzień wydania postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego pracodawcy
 3. oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – dniem niewypłacalności pracodawcy jest dzień wydania postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy
 4. oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – dniem niewypłacalności jest dzień wydania postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy

Ponadto niewypłacalność pracodawcy zachodzi również, gdy niezaspokojenie przez pracodawcę roszczeń pracowniczych nastąpi z powodu braku środków finansowych:

 1. na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego, jeżeli:
  • majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania – dniem niewypłacalności jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego
  • wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty – dniem niewypłacalności jest dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu upadłościowego o umorzeniu postępowania upadłościowego
 2. organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, o ile likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału tego przedsiębiorstwa – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji
 3. sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) – dniem niewypłacalności jest dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu
 4. minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, wykonywanej na takich samych zasadach, jak przedsiębiorcy polscy, przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji
 5. minister właściwy do spraw gospodarki wyda, na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach utworzonego przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wydania decyzji
 6. zgodnie z przepisami art. 7 – 7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) lub przepisami o swobodzie działalności gospodarczej organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – dniem niewypłacalności pracodawcy jest data wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać ze środków FGŚP, określone zostały w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1433) oraz rozporządzeniach Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sprawach dotyczących FGŚP należy kontaktować się z Wydziałem Obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ul. Rzeźnicka 58 pod numerem telefonu 58 32 09 109 i 58 32 09 110.

Korespondencję w powyższych sprawach należy kierować do kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
Numer rachunku bankowego:
11 1020 1811 0000 0102 0312 5762

Zmiany
Wytworzył: Małgorzata Matuszewska (2016-04-13)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2015-02-19 13:23:07
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2019-08-02 11:02:11
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd