Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydawanie zaświadczeń o uzyskaniu statusu „przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych”

Dodano: Poniedziałek, 16 listopada 2009 (12:24)

Przedsiębiorca aby uzyskać wsparcie ze środków:

 • Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dopłata do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dopłata do wynagrodzeń pracowników podczas obniżenia wymiaru czasu pracy,  dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy)
 • Funduszu Pracy (dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych pracowników)
 • powinien złożyć wniosek do Biura Terenowego FGŚP i uzyskać z WUP zaświadczenie o uzyskaniu statusu „przedsiębiorcy w przejściowych trudności finansowych”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku bada spełnienie 6 warunków określonych w ustawie jako tzw. „przejściowe trudności finansowe”:

 • spadek obrotów co najmniej o 25%;
 • nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań publiczno - prawnych (z wyjątkiem przypadku, gdy została zawarta ugoda);
 • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 • nie znajdowanie się w trudnej sytuacji ekonomicznej w dniu 1 lipca 2008 r.;
 • opracowanie programu naprawczego uprawdopodobniającego poprawę kondycji przedsiębiorstwa;
 • nie korzystanie z pomocy publicznej na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy w zakresie wskazanym w Ustawie.

Postępowanie dotyczące uzyskania Zaświadczenia przez mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę, mającego siedzibę na terenie województwa pomorskiego:

 1. Złożenie wniosku (na formularzu określonym w przepisach) wraz z wymaganymi dokumentami w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku.
 2. Przekazanie przez kierownika Biura Terenowego FGŚP wniosku (po sprawdzeniu jego kompletności) do WUP w Gdańsku w celu wydania Zaświadczenia potwierdzającego status przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych.
 3. Wydanie przez WUP w Gdańsku (w przypadku gdy zostały spełnione warunki określone w Ustawie) Zaświadczenia w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.
 4. Przekazanie przez WUP w Gdańsku Zaświadczenia wraz z wnioskiem do FGŚP, a także kopii Zaświadczenia do Okręgowego Inspektora Pracy.
 5. Przekazanie przez FGŚP kopii Zaświadczenia do przedsiębiorcy, a także starosty właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz.U. Nr 135, poz. 1112).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 136, poz. 1119).
Zmiany
Wytworzył: Mariusz Płotka (2009-11-16 12:24:55)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2009-11-16
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2013-01-08 10:43:51
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd