Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Aktualizacja danych w rejestrze instytucji szkoleniowych

Dodano: Wtorek, 22 stycznia 2013 (13:02)

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych instytucja szkoleniowa jest zobowiązana poinformować w postaci papierowej lub elektronicznej właściwy wojewódzki urząd pracy o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

Instrukcja składania wniosku

Po wypełnieniu wniosku o zmianę danych, jeśli instytucja nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu czy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) należy wydrukować formularz i czytelnie podpisany przez osobę kierującą przesłać lub dostarczyć osobiście do:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Wnioski bez podpisu nie będą rozpatrywane przez wojewódzki urząd pracy.


W przypadku zmiany nazwy i/lub adresu instytucji szkoleniowej, formy organizacyjnej lub osób kierujących do wniosku o zmianę danych należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie tych zmian (nie dotyczy instytucji szkoleniowych, których dane można wygenerować z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego).


Wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję szkoleniową aktualnych danych, niezwłocznie dokonuje w rejestrze aktualizacji danych tej instytucji.

 

 

Zmiany
Wytworzył: Anna Mikołajczyk (2013-01-22)
Opublikował: Anna Mikołajczyk dnia: 2013-01-22 13:02:54
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2018-11-15 10:43:45
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd